• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Konservatuar eğitimi için piyano alımının eğitim harcaması olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Konservatuar eğitimi için piyano alımının eğitim harcaması olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Sayı: 
E-62030549-120[89-2021/669]-290784
Tarih: 
15/03/2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-62030549-120[89-2021/669]-290784

15.03.2022

Konu

:

Konservatuar eğitimi için piyano alımının eğitim harcaması olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

 

 

 

 

İlgi

:

19/04/2021 tarihli ve 1815570 sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; bakmakla yükümlü olduğunuz oğlunuzun Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünde yarı zamanlı eğitimine 3. sınıf öğrencisi olarak devam etmekte olduğu, söz konusu eğitimin gerektirdiği enstrüman ihtiyacı nedeniyle 2020 takvim yılında adınıza fatura düzenlenerek bir adet yeni klasik piyano aldığınız, bahsi geçen müzik enstrümanı nedeniyle de zaman zaman bozulan akorların ayarlanması gibi nedenlerle piyanonun akustiğine ilişkin bakım giderlerinin oluştuğu belirtilerek 2020 takvim yılında oğlunuzun konservatuvarda devam eden müzik eğitimi için almış olduğunuz müzik enstrümanı alım bedeli ve bununla ilgili bakım giderlerini gelir vergisi beyannamenizde beyan edilen gelirinizden indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121'inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)" hükmüne yer verilmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Eğitim Giderleri" başlıklı bölümünde "Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır." açıklaması yer almaktadır.

 

Öte yandan 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, "çocuk" veya "küçük çocuk" tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünde eğitim gören oğlunuz için almış olduğunuz piyano ve bu piyanonun bakım giderleri; eğitim gören oğlunuzun 25 yaşını doldurmamış olması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle bu giderlerin tevsik edilmesi, oğlunuzun ilgili bölümde eğitiminin devam etmesi ve yıllık beyanname ile beyan edilecek gelirinizin %10'unu aşmaması şartıyla  indirim konusu yapılabilecektir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas