• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin İncelenmesi – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin İncelenmesi – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi

 

AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan KAYA ve 105 Milletvekili tarafından 10.10.2023 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş olan Kanun Teklifinde:

1-Konutların (tek seferde 100 günden fazla sürelileri hariç) turizm amaçlı kiralanmasının usul/esasları belirlenmiş; turizm amaçlı kiralanmaların genel koşulları, konutlara uygulanacak mevzuat, izin belgesi verilmesi, bu konularda uygulanacak idari yaptırımlar düzenlenmiştir.

Konutların turizm amaçlı kiraya verilebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetki verilmesi halinde Valilikten izin belgesi alınması gerekmektedir

Kiralamalar (A) grubu seyahat acentaları aracılığıyla da yapılabilecektir.

Bu işyerleri (turizm işletmeleri gibi)  iş yeri açma ve çalışma ruhsatından muaf tutulmuştur.

İzinsiz kiraya verilmesi halinde uygulanacak olan idari yaptırımlar (para cezası/ izin belgesinin iptali vb.) konularda düzenlemeler yapılmıştır.

Denetimler Bakanlık/valilik aracılığıyla yapılacaktır.

2-Seyahat Aceniaları ve Seyahat Acentalan Birliği Kanunu’nunda değişiklik yapılmış; Birlik genel kurulunun “ Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçme” yetkisi kaldırılmıştır.

3-Kültür Bakanlığı Döner Sermayesi Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır.

Bu bağlamda;

Sermayesi artırılmış;

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığın görev alanına giren alanlarda atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesislerini yapmak veya yaptırmak yetkisi eklenmiştir.

Gelirleri de ( su arıtma/katı atık bertaraf tesis gelirleri vb. içerecek şekilde) artırılmıştır.

4-Turizmi Teşvik Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır.

(Bu amaçla;

-Su arıtma/katı atık bertaraf tesisi işletilmesi;

-Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi;

-Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanılması;

-Ormanlık alanların kullanılmasını;

Düzenleyen maddelerde ek/değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca turizm yatırımı ve turizm işletme belgesi başvuru süreleri uzatılmıştır.

5- 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunda ek/değişiklikler yapılmıştır.

(Bu bağlamda Alan İdaresinin gelir kaynakları artırılmış,  cezalarla ilgili mevcut maddede  çok ayrıntılı ek/değişiklikler yapılmış; tabiat ve kültür varlıkları ile sit alanlarını belirleme ve ihtiyaç halinde kamulaştırma yapma konularında İdareye yetki verilmiştir.

6-7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunda ek/değişiklik yapılmıştır.

( Ajansının kuruluşuna ve faaliyet alanına ilişkin maddelerde ayrıntılı değişiklikler yapılmıştır.

Turizm amaçlı kiralama izin belgesi düzenlenen yerlerden de turizm payı alınacaktır.

Bağımsız denetim raporları üzerine Sayıştay tarafından yapılacak denetim konusu AYM tarafından iptal edilmiş olması nedeniyle kural yeniden düzenlenmiştir.

Ajansa uygulanacak muafiyet/istisnalar konusunda değişiklikler yapılmıştır.)

Selam ve saygılarımla.

Mahmut ESEN

 

Not: 

Kanun Teklifiyle: Belediyelerin ” Atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi kurmak; kurdurmak/işletmek/işlettirmek “ şeklindeki temel, belli başlı görevlerinin, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve  turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca üstlenilmesinin istendiği;

Bu suretle anılan Bakanlığın gerektiğinde bu tesislerin kurulması/işletilmesini ihale edebileceği;

İktisaden gelişmiş/turizm geliri sağlayan bölgelerde yapılacak bu yatırımlara kamu yatırımı olarak değil de Kültür Bakanlığı Döner Sermayesine gelir de sağlayacak “rant sağlanacak tesisleri” olarak değerlendirildiği;

Anlaşılmaktadır.

personel programı

Devamı: Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin İncelenmesi – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas