• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kooperatifin Üyelerine Yapacağı İşyeri Satış Sözleşmelerinde Noter Harcı Muafiyeti

Kooperatifin Üyelerine Yapacağı İşyeri Satış Sözleşmelerinde Noter Harcı Muafiyeti

Sayı: 
31435689-140.02[324446]-62920
Tarih: 
19/04/2022

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

 

 

 

Sayı

:

E-31435689-140.02[324446]-62920

19.04.2022

Konu

:

Kooperatifin Üyelerine Yapacağı İşyeri Satış Sözleşmelerinde Noter Harcı Muafiyeti

 

 

 

 

 

İlgi

:

14.07.2021 tarihli özelge başvurunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Kooperatifinizin üyeleri ile yapacağı işyeri satış sözleşmelerinden doğacak noter harçlarından muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; 40 ıncı maddesinde, noter harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle mükellef oldukları; 41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun "Muaflıklar" başlıklı 93 üncü maddesinde;

 

"1. Kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği;

 

a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komüsyonlar ile ortaklarına kefalet  etmeleri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden,

 

b) Her nevi defterlerin ve ana sözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının  mühürlenmesi her nevi harçtan ve Damga Vergisinden,

 

c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen bir cihete tahsis edilmediği müddetçe sahip  oldukları gayrimenkul mallar üzerinden alınacak her türlü vergilerden,

 

d) Ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harcından,

 

Muaftır.

 

e) 13 üncü madde gereğince verilecek bildiri Damga Vergisine, diğer harç ve resimlere tabi değildir."

 

hükmü ile aynı maddenin 4 üncü fıkrasında da "Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri faaliyete geçen üst kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu maddenin 1 nolu fıkrasının (b) bendi ile 2 nolu fıkrasından gayri fıkralarında yazılı muaflıklardan istifade edemezler." hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümlerden de anlaşılacağı üzere, gerek 492 sayılı Kanunda, gerekse 1163 sayılı Kanunda kooperatiflerin üyeleri ile yapacakları işyeri satış sözleşmeleri nedeniyle kooperatiflerden harç alınmayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, Kooperatifinizin noterde üyeleri ile yapacağı işyeri satış sözleşmeleri için 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarife gereğince noter harcı aranılması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas