• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Köy tüzel kişiliğine ait arsaların 3367 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince arsa almaya hak kazanmış şahıslar adına tescilinden harçtan aranılıp aranılmayacağı hk.

Köy tüzel kişiliğine ait arsaların 3367 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince arsa almaya hak kazanmış şahıslar adına tescilinden harçtan aranılıp aranılmayacağı hk.

Sayı: 
35831311-010.01-9505
Tarih: 
09/06/2021


T.C. 

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

35831311-010.01-9505

09.06.2021

Konu

:

Tapu Harcı

 

 

 

 

 

İlgi

:

03/12/2020 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Köyü Tüzel Kişiliğine ait arsaların 3367 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince arsa almaya hak kazanmış şahıslar adına Müdürlüğünüzce tescili yapılacağı belirtilerek, söz konusu tescil işleminin harçtan istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu; Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı nispi harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, genel ve özel bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin; (j) bendinde, (a) bendinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağının harçtan müstesna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, … Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı arsaların hak sahiplerine devri ile ilgili olarak tapuda yapılacak işlemde, … Köyü Tüzel Kişiliğinden harç aranılmaması, arsaları almaya hak kazanmış şahıslardan ise 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/20-a fıkrasına göre tapu harcı alınması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İmza                           

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas