• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kozmetikte kullanılan kalemtıraşın KDV oranı

Kozmetikte kullanılan kalemtıraşın KDV oranı

Sayı: 
39044742-130[Özelge]-242650
Tarih: 
18/03/2021

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-242650

18.03.2021

Konu

:

Kozmetikte kullanılan kalemtıraşın KDV oranı

 

 

 

İlgi

:

a)

19/08/2020 tarih ve 2424572 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b)

04/09/2020 tarih ve 652142 sayılı yazımız.

c)

23/11/2020 tarih ve 3522824 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçede; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 8214.10.00.00.12 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen, göz ve dudak kalemlerini açmaya yarayan kalemtıraşın tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

            Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

 

            2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/14) üncü sırasında "… kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki," hükmüne yer verilmiştir.

 

            60 No.lu KDV Sirkülerinin (5.4.) bölümünde de söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B/14) üncü sırasında, genellikle öğrenciler tarafından kullanılan "kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki," ibaresine yer verilmiştir.

 

            Bununla birlikte, TGTC'nin 8214.10 tarife alt pozisyonunda "Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar ve bunların bıçakları" sınıflandırılmış ve bu tarife pozisyonuna ait 8214.10.00.00.12 GTİP numarasında ise kalemtraşlar sayılmıştır.

 

            Buna göre, TGTC'nin 8214.10.00.00.12 GTİP numarası ile beyan edildiği ifade edilen kalemtıraşın tesliminde, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/14) üncü sırası kapsamında %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas