• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7550)

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7550)

03 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32298

Karar Sayısı: 7550

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Eylül 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) KOBİ tanımını haiz yararlanıcı: 24/5/2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği ile tanımlanan KOBİ vasfını haiz işletmeler, yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkâr, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçileri,”

MADDE 2– Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “ 100 milyon TL” ibaresi “150 milyon TL” şeklinde ve “350 milyon TL” ibaresi “500 milyon TL” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Geçici 9 uncu madde ile sağlanan haklar 31/12/2023 tarihine kadar saklı kalmak kaydıyla, 24/5/2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mezkûr değişiklik öncesi KOBİ tanımı dışında olan ancak değişiklik sonrası KOBİ tanımına dâhil olan işletmeler, 31/12/2023 tarihine kadar bu Karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilir.”

MADDE 4– Bu Karar 25/5/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7550) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas