• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749)

Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749)

2020 Yem Desteği 2749

11 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31182

Karar Sayısı: 2749

Ekli “Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KÜÇÜK KAPASİTELİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 2020 YILINDA YAPILACAK YEM DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, Covid-19 salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine; yem maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmelerini önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yem desteği

MADDE 2- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelerden;

a) Manda dahil 20 başa kadar (20 dahil) anaç sığırı ve/veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 TL,

b) 50 başa kadar (50 dahil) anaç küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere hayvan başına 6,5 TL,

Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre destekleme ödemesi yapılır.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 3- (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar bu Karar kapsamındaki desteklemelerden yararlandırılmaz:

a) Bu Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.

c) Kamu kurum ve kuruluşları.

ç) Desteklemelerden men cezası bulunanlar.

Haber Arası Reklam

Finansman ve ödemeler

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın 2020 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanır.

(2) Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (Banka), diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerin hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

(3) Destekleme ödemeleri, Bakanlıkça belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Bankaya iletilmesi ve gerekli kaynağın Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

(4) Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili hizmetlerinden dolayı Bankaya, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si oranında komisyon ödenir.

(5) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/İcra, temlik ve benzeri işlemler yapılamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 5- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Karar ile ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlem yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranlan dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılım ödemeler hariç olmak üzere haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

(5) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirleri almaya ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Devamı: Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas