• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KOBİ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 27/05/2022

27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31848

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1- 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yüz yirmi beş” ibaresi “iki yüz elli” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “KOBİ’lerin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

“a) Sigortalı ile alıcı arasında satış vadesinin bir satış sözleşmesi veya fatura üzerinde belirtildiği satışlar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi “15” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son mali yılda vadeli satışlardan” ibaresi “beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fırkasında yer alan “(a), (b) ve (c)” ibaresi “(a) ve (b)” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “söz konusu işletmenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo dipnotuyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “17’dir” ibaresi “%17’dir” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas