• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4714)

Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4714)

Lojistik Koordinasyon Kurulu (Karar Sayısı: 4714)

29 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31643

Karar Sayısı: 4714

Ekli “Lojistik Koordinasyon Kumlu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kumlunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

28 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LOJİSTİK KOORDİNASYON KURULU VE LOJİSTİK KOORDİNASYON İCRA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE I – (1) Bu Karar; Türkiye’de lojistik ile ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kuram ve kuruluşların aynı amaç etrafında işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması ile lojistik alanında yürürlüğe konulacak stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ile Ulaştırma ve Lojistik Master Planının hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Ulaştırma ve Lojistik Master Planı

MADDE 2 – (1) Ulaştırma ve Lojistik Master Planı; Türkiye’de kurulacak lojistik merkezlerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerinin belirlenmesine ve lojistik merkezlerin kurulmasına ilişkin yapım usul ve esaslarına temel teşkil etmesi ve lojistik sektöründeki paydaşların üstlenecekleri rollerle ilgili görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe konulur.

Lojistik Koordinasyon Kurulu

MADDE 3 – (1) Lojistik Koordinasyon Kurulu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanından oluşur.

(2) Kurulun sekretarya hizmetlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teşkilatı bünyesindeki bir hizmet birimi yürütür.

(3) Kural, toplantılarını kendi belirlediği yerde ve yılda iki kez düzenler. Toplantılarda elde edilen sonuçlar ve kararlar sekretarya tarafından raporlanarak Kural üyelerine sunulur.

(4) Kural, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Lojistik Koordinasyon Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 4 – (1) Lojistik Koordinasyon Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

a) Ulaştırma ve Lojistik Master Plan hedefleri çerçevesinde stratejiler belirler.

b) Lojistik ile ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kuram ve kuruluşlarının üstlenecekleri rolleri belirler.

c) Lojistik ile ilgili iş ve hizmetlerde uygulanacak mevzuat düzenlemelerini hazırlar.

ç) Sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlar.

d) Ulaştırma ve Lojistik Master Planı dâhilindeki projeleri belirler, önceliklendirir ve projelerin gerçekleştirilmesini takip eder.

Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu

MADDE 5 – (1) Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısından oluşur.

(2) Görev, yetki ve sorumluluk alanına göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanının yapılacak toplantılara ve çalışmalara katılımı sağlanır. Kurulun daimi üyeleri dışında toplantıya katılanların alınacak kararlarda oy hakkı bulunmaz.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teşkilatı bünyesindeki bir hizmet biriminin altında Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun belirleyeceği bir ekipten oluşturulacak Program Yönetim Ofisi tarafından yürütülür.

(4) Kurul, toplantılarım iki ayda bir kendi belirlediği yerde düzenler. Toplantılarda elde edilen sonuçlar ve kararlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına raporlanır.

(5) Kurul toplantılarında alınacak kararların, toplantıya katılanların oybirliği ile alınması esastır.

Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla;

a) Lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının planlanarak yapılması yönünde gerekli çalışmaları yapar.

b) Lojistik Koordinasyon Kumlunda yapılacak olan çalışmaların ve projelerin düzenli takibini sağlar.

c) Ait çalışma komiteleri oluşturarak bunların çalışma usul ve esaslarını belirler.

ç) Üniversiteler, sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu

sağlar.

d) Türkiye ekonomisini güçlendirecek, ihracat ve transit gelirlerini artıracak müşterek konularda kurumlar arası iletişimi sağlar.

e) Lojistik ile ilgili projelerin bütçe ve fizibilite çalışmalarını takip eder.

Alt çalışma komiteleri

MADDE 7 – (1) Lojistik Koordinasyon İcra Kumlu; uluslararası ticari ilişkiler, sektör temsilcileri ile ilişkiler ve mevzuat, uygulama ve proje yönetimi ile teknoloji ve altyapı planlama alanlarında alt çalışma komiteleri oluşturabilir.

(2) Alt çalışma komiteleri, çalışma alanlarıyla ilgili olarak hazırladıkları raporları Lojistik Koordinasyon İcra Kumluna sunar.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ad

Devamı: Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4714) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas