• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Maddi-Manevi tazminat borcunun veraset beyannamesinde gösterilmesi

Maddi-Manevi tazminat borcunun veraset beyannamesinde gösterilmesi

Sayı: 
97895701-160[2020/5.1-17]-936136
Tarih: 
16/12/2020

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

97895701-160[2020/5.1-17]-936136

16.12.2020

Konu

:

Maddi-Manevi tazminat borcunun veraset beyannamesinde gösterilmesi

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ../../2020 tarihinde vefat eden muris … 'ın sağlığında diğer davalılar ile aleyhinde açılan davada …..Mahkemesinin E:  K: sayılı kararı ile murisin ve diğer davalıların maddi ve manevi tazminatı müştereken ve müteselsilen ödemesine karar verildiği, kararın verilmesinden sonra ……. İcra Dairesinin E: sayılı dosyası ile ilamlı takip başlatıldığı, söz konusu karara karşı murisin ………… Mahkemesi ….. Hukuk Dairesinin E: sayılı dosyasında istinaf başvurusunda bulunduğu ve sürecin hala devam ettiği belirtilerek, mahkemece karar verilen maddi ve manevi tazminat borcunun takip ve işlemekte olan faizinin hangi tarihteki tutarının veraset ve intikal vergisi matrahından tenzil edilebileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu; 11 inci maddesinde, bu vergiye mevzu olacak malların değerleme gününün, miras yoluyla meydana gelen intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği gün olduğu, Türk Medeni Kanununun 575 inci maddesinde ise mirasın, miras bırakanın ölümü ile açılacağı, miras bırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaşımların, terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerleneceği hükme bağlanmıştır.

 

7338 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, iktisap edilen malların değerlerinden veya değerleri toplamından veraset yoluyla meydana gelen intikallerde murisin ihticaca salih vesaika müstenit borçları ile vergi borçlarının beyannamede gösterilmek şartıyla tenzil olunacağı hüküm altına alınmış olup, 13 üncü maddesinde ise "Müteveffanın sağlığında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takibedilmekte olan alacak ve borçlarının beyannamede sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsisleri icra dairesi veya mahkemenin vereceği kati karar veya hüküm neticesine intizaren tecil olunur. Şu kadar ki, bu tecil her ne suretle olursa olsun, hiçbir zaman on seneden fazla devam edemez. Mükellefler her altı ayda bir icra ve dava vaziyetlerini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu bildirim yapılmadığı takdirde tecil olunan vergiler derhal tahsil edilir. Tecil olunan vergilerin taalluk eylediği davalar tecil müddetinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin müracaatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış vergiler varsa, terkin ve sahiplerine geri verilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, veraset yoluyla meydana gelen intikallerde mirasçıların terekeye ölüm tarihindeki mevcut durumu itibarıyla sahip olacaklarının kabulü gerekeceğinden, ../../2020 tarihinde vefat eden ….'ın sağlığında mahkemeye intikal ederek yargılama süreci devam eden ve icra dairesinde takip edilmekte olan mezkur borçları ve işleyen faizlerinin ölüm tarihi itibarıyla değerinin, söz konusu mahkeme ve icra dairesinden alınacak belgeler eklenmek suretiyle veraset ve intikal vergisi beyannamesinde gösterilmesi, tahakkuk eden verginin, 7338 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi esasları çerçevesinde yargının muris lehine veya aleyhine verilecek nihai kararına göre düzeltilmek üzere tecil edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas