• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işlemi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı

Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işlemi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı

Sayı: 
97895701-140.04.01[2019/1923]-479884
Tarih: 
20/06/2021


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140.04.01[2019/1923]-479884

20.06.2021

Konu

:

Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işlemi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı

 

 

 

            İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi, ….. pafta, …… parsel B Blok 7 no'lu bağımsız bölümün kuru mülkiyetinin ………….., intifa hakkının ………….. adına kayıtlı olduğu, ancak söz konusu taşınmazın kuru mülkiyetinin Bakırköy 5. Aile Mahkemesinin …/../2019 tarihi itibarıyla kesinleşen Esas No:2015/…, Karar No:2019/… sayılı kararı gereğince intifa hakkı lehdarı ………. adına tescili ve akabinde tapu kaydına aile konutu şerhi işlenmesi talebinde bulunulduğu belirtilerek, işlem sırasında uygulanacak harç oranı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu; Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/13-c fıkrasında, (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) maktu harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Konuya ilişkin Bakırköy 5. Aile Mahkemesinin …/../2019 tarihi itibariyle kesinleşen Esas No:2015/., Karar No:2016/… sayılı kararında; ………. adına kayıtlı ve aile konutu olarak kullanılan İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi, .. pafta, ….. parsel B Blok 7 no'lu bağımsız bölümün, ……….. tarafından davacı eş ……………'in rızası olmaksızın intifa hakkını kendi üzerinde bırakarak kuru mülkiyetini 2013 yılında müşterek çocukları ………….'e habersiz olarak devrettiği, bu devir ve tescilin hukuka aykırı olduğu ve gerçek bir satış olmadığı gerekçesiyle açılan davada anılan mahkemece, davanın kabulüne, söz konusu taşınmazın davalı ………… tarafından davalı …………..'e yapılan devir işleminin iptaline ve …………… adına tapuya tesciline ayrıca taşınmaz üzerine "Aile Konutu Şerhi" konulmasına hükmedildiği görülmüştür.

 

            Bu itibarla, söz konusu taşınmazın Bakırköy 5. Aile Mahkemesinin …/../2019 tarihi itibariyle kesinleşen Esas No:2015/…, Karar No:2016/… sayılı kararına istinaden tapuda davalı …………. adına yapılacak tescil işleminden, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/13-c fıkrası uyarınca harç aranılması gerekmekte olup, aile konutu şerhine yönelik 492 sayılı Kanunda herhangi bir düzenleme bulunmadığından, taşınmaz üzerine aile konutu şerhi işlenmesi işleminden ayrıca harç aranılmaması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas