• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge KM-2021/2

Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge KM-2021/2

Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge KM-2021/2

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik uyarınca kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş ve faaliyet izni ile bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet izni ve pay devri başvuru işlemlerinde mali gücün tevsikine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 21.05.2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı,

b) Genel Müdürlük: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nü

c) Yönetmelik: Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliği

ifade eder.

Mali Güç Tevsikine İlişkin Şartlar

MADDE 4 – (1) Kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş ve faaliyet izni ile bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet izni ve pay devri başvurularında; kurucu ve/veya mevcut ortakların, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ortaklarının, payları devralacak gerçek veya tüzel kişilerin mali güçlerini tevsik etmeleri zorunludur.

(2) Kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş ve faaliyet izni başvurularında kurucu gerçek ve/veya tüzel kişiler toplamda en az; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarı kadar mali gücü bulunduğunu tevsik etmek zorundadır.

(3) Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında; başvuru sahibi tüzel kişinin ödenmiş sermayesinin son iki yıl içerisinde Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen asgari ödenmiş sermaye tutarını sağlamamakla birlikte başvuru öncesinde sermaye artışı yapılarak asgari şartın yerine getirilmesi durumunda, başvuru sahibinin veya ortaklarının söz konusu sermaye artış tutarı kadar mali gücünün bulunduğunu tevsik etmesi zorunludur.

(4)  Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının pay devir izni başvurularında payları devralacak olan gerçek ve/veya tüzel kişiler toplamda en az devralacakları pay tutarı kadar mali gücü bulunduğunu tevsik etmek zorundadır.

(5) Mali gücün tevsikinde aşağıdaki kriterler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınır:

a) Başvuru sahibi gerçek kişilerin kurucular beyannamesinde belirtilen son beş yıla ait gelirlerinin toplamının en az tevsik edilmesi gereken tutar kadar olması,

b) Başvuru sahibi tüzel kişilerin son beş yıla ait vergi sonrası net gelirlerinin toplamının en az tevsik edilmesi gereken tutar kadar olması,

c) Satışı yapılan gayrimenkulün en az 5 yıl süreyle satışı yapan kişinin mülkiyetinde bulunması ve/veya kişiye söz konusu gayrimenkulün veraset yoluyla intikal etmiş olması şartıyla başvuru sahibinin gayrimenkul satışı sonucunda tevsik edilmesi gereken tutar kadar gelir göstermesi,

ç) Başvuru sahibine veraset yoluyla intikal eden her türlü menkul malların satışı ya da başvuru sahibinin banka hesaplarına intikali sonucunda tevsik edilmesi gereken tutar kadar kaynak gösterilmesi,

d) Başvuru sahibi gerçek kişilerin bankalarda veya sermaye piyasası aracı kurumlarında bulunan, mevduat, katılım, kıymetli maden depo veya yatırım hesaplarında en az 1 yıl sürekli olarak bulundurulan tutarlar,

e) Başvuru sahibi tüzel kişilerin bankalarda veya sermaye piyasası aracı kurumlarında bulunan, mevduat, katılım, kıymetli maden depo veya yatırım hesaplarında en az 1 yıl sürekli olarak bulundurulan tutarlardan tüzel kişinin sermayesini aşan tutarlar.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında yer alan kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Son beş yıl gelirleri ile ilgili onaylı vergi beyannamelerinin ibrazı,

b) Banka/kurum hesaplarındaki bakiyelere ilişkin olarak bankadan/kurumdan alınacak yazının ibrazı (Genelge’nin Ek-1’inde yer alan örneğe uygun şekilde),

c) Gayrimenkul satışlarında tapu müdürlüklerinden onaylı mülkiyet tarihlerini gösteren belgeler ile satış sözleşmelerinin veya Tapu İdarelerinden alınan ve satış tutarını ve tarafları gösteren resmi belgeler ve satış işlemi sonrasında söz konusu bedellerin başka herhangi bir alış işlemi için kullanılmadığına dair yazılı beyanın ibrazı.

(7) Başvuru sahibinin gelirini tevsik ederken resmi kayıtlar esas alınır.

(8) Kamu kurumlarına beyan edilmesi gerektiği halde beyan edilmemiş gelirler ile gayrimenkule ilişkin resmi kayıtlarda yer alan satış tutarlarını aşan tutarlar mali gücün tevsikinde dikkate alınmaz.

(9) Kişinin yurtdışı geliri olması durumunda ilgili ülkelerin resmi mercilerinden alınacak belge asılları ve Türkçe tercümelerinin ilgili Büyükelçilikler veya Konsolosluklar tarafından apostil verilmiş örnekleriyle mali gücün tevsiki gereklidir.

(10) Başvuru sahibinin bankalarda veya sermaye piyasası aracı kurumlarında bulunan, mevduat, katılım, kıymetli maden depo veya yatırım hesaplarında tevsik edilmesi gereken tutar kadar bakiyenin başvuru tarihi itibarıyla bulunması şarttır.

(11) Kuruluş izni, faaliyet izni ve pay devri izni başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin net gelirlerinin tevsik işleminde kullanılabilmesi için, tüzel kişinin paylarının tamamına sahip olan mevcut ortakların başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle söz konusu tüzel kişinin ortağı bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde, tüzel kişinin mevcut ortağı olan gerçek kişilerin mali güçlerini tevsik etmeleri zorunludur.

(12) Veraseten pay devri ya da alt soy hısımlarına karşılıksız olarak hibe verilmesi durumlarında mali güç tevsiki aranmaz. Ancak kişi paylarını değil de, payların alınması için para veya başka menkuller hibe ediyorsa, hibe eden kişinin mali gücünü tevsik etmesi gereklidir. Ayrıca, söz konusu karşılıksız edinime ilişkin vergi işlemlerinin de tamamlanmış olması zorunludur.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş ve faaliyet izni ile bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet izni ve pay devri başvuru işlemlerinde Yönetmelik’in ilgili hükümleri ve bu Genelgede yer alan hükümler uygulanır. Başvuru sahiplerinin bu Genelgede yer alan hükümler kapsamında mali güçlerini tevsik edememeleri durumunda Yönetmelik’in ilgili maddelerinde yer alan gerekli mali güce sahip olma şartının sağlanmaması sebebiyle başvurular reddedilir.

Yetki

MADDE 6- (1) Genel Müdürlük bu Genelgenin tatbikatını temin etmek amacıyla Genelgede öngörülmeyen halleri değerlendirmeye ve Genelgede öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. Değerlendirme yapılırken başvuru sahiplerinin resmi kayıtlarla tevsik ettikleri bilgiler esas alınır.

Mevcut Başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin yayımı tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış bulunan ve henüz sonuçlanmayan başvurular için bu Genelge hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Genelge Bakanlık internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) 23/3/2021 tarihinde Bakanlık internet sitesinde yayımlanan Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge (KM-2021/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Genelge hükümlerini Genel Müdürlük yürütür.

 

Ek-1

 

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞINA

(Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü)

 

Konu: (Müşterinizin Adı-Soyadı)’nın                                                                (Belgenin İmza Tarihi)

Bankamızdaki/Kurumumuzdaki/Şubemizdeki Varlıkları

T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası …………….. olan (Müşterinizin Adı-Soyadı/Ticari Unvanı)’nın Bankamız/Kurumumuz/Şubemiz nezdindeki varlıkları …………….. tarihinden* itibaren sürekli …………… TL’nin**  üzerindedir.

 

 

 

 

 

 

* Belgenin imzalandığı tarihten itibaren geçmişe dönük 1 yılı kapsamalıdır. Örneğin, belge 23.09.2021 tarihinde imzalanmışsa, buraya tarih olarak 23.09.2020 veya daha erken bir tarih girilmelidir. 

** Söz konusu tutar, TL ya da diğer varlıkların TL karşılığını ifade etmektedir.

Devamı: Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge KM-2021/2 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas