• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Malî Hizmetler Uzmanlığı Değişiklik 09/06/2022

09 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31861

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1- 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel yarışma sınavının şekli, tarihi ve yeri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, sınav konuları, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının idareler itibarıyla dağılımı, sınava çağrılabilecek aday sayısı ile diğer hususlar Bakanlık tarafından sınav tarihinden en az 60 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlık resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasında en az 30 günlük süre bırakılır.”

“c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sözlü sınav Bakanlık tarafından yapılır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Bakanlık resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

“(5) Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü” ibaresi “Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Bakanlık resmî internet sitesinde duyurulur ve idarelerine yazılı olarak bildirilir.”

“(4) Yeterlik sınav sonucuna ilişkin itirazlar 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen usule göre yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Malî Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

ad

Devamı: Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas