• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mirasçıların Kendilerine İntikal Eden Araç Üzerindeki Haklarından Bir Mirasçı Lehine Feragat Etmeleri Halinde Verilecek Veraset ve İntikal Vergisi Hk.

Mirasçıların Kendilerine İntikal Eden Araç Üzerindeki Haklarından Bir Mirasçı Lehine Feragat Etmeleri Halinde Verilecek Veraset ve İntikal Vergisi Hk.

Sayı: 
90792880-160.01[2020/52]-217738
Tarih: 
13/07/2021

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları ve Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

90792880-160.01[2020/52]-217738

13.07.2021

Konu

:

Mirasçıların Kendilerine İntikal Eden Araç Üzerindeki Haklarından Bir Mirasçı Lehine Feragat Etmeleri Halinde Verilecek Veraset ve İntikal Vergisi Hk.

 

 

  

 

İlgi

:

…tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ÖTV istisnasından faydalanılarak alınmış olan … plakalı aracın, anneniz … adına kayıtlı iken, annenizin 18/4/2020 tarihinde vefatı üzerine miras olarak kaldığı, sizin dışınızda kalan mirasçıların, … Noterliği'nde düzenlenen …tarih ve … yevmiye numaralı feragatname ile söz konusu araçtaki miras paylarından lehinize feragat ettiği belirtilerek, aracın miras hisselerinin tarafınıza devredilmesinin veraset yolu ile intikal olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, "Veraset" tabirinin miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları, (d) bendinde de "ivazsız intikal" tabirinin hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade edeceği; 5 inci maddesinde, veraset ve intikal vergisi mükellefinin, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıs olduğu, 6 ncı maddesinde, veraset ve intikal vergisinin, veraset yoluyla meydana gelen intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunacağı; 7 nci maddesinde, veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız mal iktisap edenlerin iktisap ettikleri malları bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları; 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 nci bendinde ise diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, bir şahsın vefatı üzerine sahibi bulunduğu aracın mirasçılarına intikali veraseten intikal kapsamında; mirasçıların kendilerine intikal eden hisselerden diğer bir mirasçı adına karşılıksız olarak feragat etmeleri ise ivazsız intikal kapsamında (her bir mirasçının feragati ayrı bir intikal olarak) veraset ve intikal vergisine tabi bulunmaktadır.

 

Buna göre, diğer mirasçıların annenizden intikal eden araçtaki miras hisselerinden lehinize feragat etmesi ivazsız bir intikal olacağından, intikal eden aracın her bir hissedar tarafından feragat edilen payı için, hukuken iktisap tarihini takip eden bir ay içinde feragat eden kardeşlerin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu beyannamelere istinaden, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen ivazsız intikallere ilişkin tarife uygulanmak suretiyle veraset ve intikal vergisi alınacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas