• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Moda, seyahat, fotoğraf, sanat konulu özel koleksiyon kitapların ithali ve yurt içi tesliminde KDV istisnası hk.

Moda, seyahat, fotoğraf, sanat konulu özel koleksiyon kitapların ithali ve yurt içi tesliminde KDV istisnası hk.

Sayı: 
39044742-130[Özelge]-346116
Tarih: 
16/04/2021

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-346116

16.04.2021

Konu

:

Moda, seyahat, fotoğraf, sanat konulu özel koleksiyon kitapların ithali ve yurt içi tesliminde KDV istisnası

 

 

İlgi

:

…tarihli ve … sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 4901.99.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen "moda, seyahat, fotoğraf, sanat konulu, özel koleksiyon kitapları"nı ithal ederek yurt içinde satışını yaptığınız ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 27126 numaralı yayıncılık sertifikası sahibi olduğunuz belirtilerek, söz konusu kitapların ithali ve yurt içi tesliminde katma değer vergisi (KDV) istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

13/n maddesinde, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV'den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-17.) bölümünde belirlenmiş olup, Tebliğin (II/B-17.1.) bölümünde; "İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.

1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulanmaz.

Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.

Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır.

Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmez.

Elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde istisna uygulanmaz.

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin olup, bunların basımına ilişkin alınan mal ve hizmetler KDV'ye tabidir.

Program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların satışı istisna kapsamında değerlendirilmez."

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, basılı "moda, seyahat, fotoğraf, sanat konulu, özel koleksiyon kitapları"nın yurt içi teslimi ile ithali KDV Kanununun 13/n maddesi uyarınca KDV'den istisnadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas