• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Motorsuz çekme karavana ait KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

Motorsuz çekme karavana ait KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

Sayı: 
16432732-130[29-2021-25]-28309
Tarih: 
05/05/2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-16432732-130[29-2021-25]-28309

05.05.2022

Konu

:

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; bölgesel radyo istasyonu işletme faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, … tarihinde radyo faaliyetinizde kullanılmak üzere motorsuz çekme karavan satın aldığınız, karavanı faaliyetinizle alakalı gezici olarak festivallerde, ortak kullanım alanlarında, konser ve mitinglerde radyo yayını yapmak için kullandığınız belirtilerek, alışta ödediğiniz KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, karavana ait giderlerin tamamının indirilip indirilemeyeceği ile karavanın satışında uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ise, safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, bir giderin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik olması, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi, karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması gerekir.

 

Buna göre, motorsuz çekme karavanın işletmenize dahil edilmesi ve işte kullanılması halinde yapılan giderlerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri; aynı maddenin 3 üncü bendinde ise indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunun 30/b maddesinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, iktisap edilen motorsuz çekme karavanın işletmenize ilişkin faaliyetlerde kullanılması ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla motorsuz çekme karavanın iktisabında yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda bahsi geçen "motorsuz çekme karavan", söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, bu eşyanın tesliminin genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

zekeriyademirtas