• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Muafiyet ve İstisnalar

Muafiyet ve İstisnalar

Sayı: 
70903105-165.01.03[381]-E.84448
Tarih: 
24/07/2020

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

Sayı

:

70903105-165.01.03[381]-E.84448

24.07.2020

Konu

:

Muafiyet ve İstisnalar

 

 

 

….

 

İlgi

:

… tarihli ve … sayılı yazınız.

 

            İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan …. A.Ş. tarafından Başkanlığınıza verilen … tarihli ve …evrak kayıt sayılı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketlerince İran'da yerleşik olan bir firmadan boş kozmetik tüpleri ithal edildiği, İran devletine uygulanan ambargo nedeniyle ithalat işlemi için ihracatçı firmaya yapılması gereken ödemelerin bankacılık sistemi üzerinden yapılamadığı belirtilerek ithalat bedeli ödemelerinin beyanname tescil tarihinden önce döviz büroları (yetkili müesseseler) aracılığı ile yapılması halinde bu ödemelerin peşin ödeme olarak kabul edilip edilmeyeceği, bu kapsamda yapılacak ithalattan kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.      

            Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.      

            Bu kapsamda, ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi ve söz konusu ödemeye ilişkin Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.   

            Bununla birlikte, uluslararası müeyyideler nedeniyle İran'da bankacılık sisteminin çalışmaması, dolayısıyla İran'dan yerleşik firmalardan yapılan ithalatlara ilişkin olarak bu ülkedeki banka hesaplarına para transferi yoluyla ödeme yapılmasının fiilen ve hukuken mümkün olmaması halinde, ihracatçının satış faturası üzerinde transferin yapılacağı firmanın unvanı ve banka hesap bilgilerini ayrıntılı olarak göstermesi ve ithalat bedelinin faturada yer alan ihracatçının gösterdiği hesaplara gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin fatura ve ödemeye ilişkin belgelerin ibrazı suretiyle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi kaydıyla bu tür transferlerin peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi, dolayısıyla bu suretle KKDF kesintisi yapılmaması mümkün bulunmaktadır.           

            Ancak, ithalat bedeli ödemelerinin, ilgili mevzuatta ödeme yöntemi olarak kabul edilmeyen döviz büroları (yetkili müesseseler) aracılığı ile yapılması halinde, bu ödemelerin KKDF uygulamalarına göre peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

zekeriyademirtas