• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Noter Satış Senediyle Satılan Ancak Tescil Kaydı Yapılmayan Taşıtlar

Noter Satış Senediyle Satılan Ancak Tescil Kaydı Yapılmayan Taşıtlar

Sayı: 
B.07.4.DEF.0.66.10.00-045-16838
Tarih: 
08/11/2018

T.C.

YOZGAT VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

46464534-045-16838

08.11.2018

Konu

:

Noter Satış Senediyle Satılan Ancak Tescil Kaydı Yapılmayan Taşıtlar

 

 

 

 

İlgi

:

27/04/2017 tarihli özelge talep formu

 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … Noterliğinden almış olduğunuz … tarih ve … yevmiye numaralı vekâletname ile sizi vekil eden … tarafından 1979 yılında satın alınan ancak trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil ettirilmemiş, model yılı 1979 olan … marka, … cinsi taşıtın satış işlemini yapmak amacıyla trafik tescil işlemi yaptıracağınızı ve bu işlemden dolayı motorlu taşıtlar vergisi ve özel tüketim vergisi yönünden yapılacak işlemler hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

1-Motorlu Taşıtlar Vergisi Yönünden

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3, 7 nci maddelerinde;

 

"Madde 3- Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir."

 

"Madde 7-Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

 

Şu kadar ki mükellefiyet;

 

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,

 

b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,

 

Nazara alınır." hükümleri yer almaktadır.

          

Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi ilgili sicilde adına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilenler olmakta, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescil edilmesiyle başlamakta, motorlu taşıtların ilgili sicil kayıtlarına ait kayıtların silinmesiyle de sona ermektedir.

 

Buna göre, model yılı 1979 olan ford marka, kamyon cinsi taşıt yeni kayıt ve tescil edileceğinden, tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren tescil kaydı adına olan kişi adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlatılması gerekmektedir.

 

2-Özel Tüketim Vergisi Yönünden

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı veya imal ve inşa edenler tarafından teslimi bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabidir. ÖTV Kanununun; (18/3) maddesiyle 1318 sayılı Finansman Kanununun 1 ilâ 10 uncu maddeleri ile geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri yürürlükte kaldırılmış, geçici 1 inci maddesinde ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teslimi, iktisabı veya ithali gerçekleşen mallara ait, vergi, harç, fon ve payların, bu işlemlerin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tahsil edileceği, Maliye Bakanlığının verginin mükerrerliğini önlemek amacıyla bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/A) bölümünde de belirtildiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılan vergi uygulamaları bakımından vergiyi doğuran olayın bu Kanunun yürürlüğünden önce gerçekleştiği durumlarda, işleme konu taşıtların 1/8/2002 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescilinin söz konusu olduğu hallerde ÖTV yükümlülüğü doğmamaktadır.

 

Buna göre, 1979 yılında iktisap edilen, ancak kayıt ve tescil işlemi yaptırılmayan kamyonun Emniyet Genel Müdürlüğünce tescilinde, mezkur Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ÖTV'nin aranmaması gerektiği tabidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

İMZA

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas