• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün MTV Muafiyeti

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün MTV Muafiyeti

Sayı: 
54451858-045-6149
Tarih: 
10/09/2018


T.C. 

OSMANİYE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

54451858-045-6149

10.09.2018

Konu

:

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün MTV Muafiyeti

 

 

 

 

İlgi

:

19/01/2018 tarih ve 271 sayılı dilekçeniz eki özelge talep formu.

 

            İlgide kayıtlı dilekçe eki özelge talep formunda, Müdürlüğünüz adına kayıt ve tescilli taşıtların 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 nci maddesinde yer alan "OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." hükmüne istinaden istisna olup olmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.


            197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 ve 4 üncü maddelerinde;


            "Madde 3- Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trajik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir."


            "Madde 4- Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.


            a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),

           

            (…)

 

            Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır."


            hükümleri yer almaktadır.

 

            Bu hükümlere göre, ilgili sicilde adına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilenler motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi olup genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna olmaktadır.

 

            Buna göre, 4562 sayılı Kanunda Organize Sanayi Bölgelerinin sahip olduğu taşınır malların vergiden istisna olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm yer almadığından, Müdürlüğünüz adına kayıt ve tescilli söz konusu taşıtların motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

           

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas