• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Organize Sanayi Bölgesinin Elektrik Tüketim Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.

Organize Sanayi Bölgesinin Elektrik Tüketim Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.

Sayı: 
17192610-175[BGK-21-4]-96496
Tarih: 
10/06/2021

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

Sayı

:

E-17192610-175[BGK-21-4]-96496

10.06.2021

Konu

:

Organize sanayi bölgesinin elektrik tüketim vergisine tabi olup olmadığı

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … İli, … Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünüzün, taşıtların mahallin özelliklerine göre gidebileceği yolun yapımı ve bakıma alınması, temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu temin edilmesi, elektrik ve doğalgaz altyapı yatırımları ve iletişim dağıtım faaliyetleri gibi hizmetleri belediyelerden ya da kamu kurumlarından yardım almaksızın kendi imkanlarıyla sağladığı belirtilerek, Bölge Müdürlüğünüz ve Bölge katılımcılarınızdan elektrik ve havagazı tüketimleri dolayısıyla elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahsil edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun,

 

34 üncü maddesinde, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.";

 

35 inci maddesinde, "Elektrik ve havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

 

20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş öder.'';

 

39 uncu maddesinde ise, "Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar."

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun 104 üncü maddesinde, "Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, İnşaat, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır." hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinde de mücavir alanın, imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlar olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında, "OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, 2464 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi hükmü mücavir alanlarda uygulanmakta olup, Organize Sanayi Bölgenizin belediye sınırları içerisinde bulunması durumunda;

 

- Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarından, kullanmış oldukları elektrik ve havagazı üzerinden elektrik ve havagazı tüketim vergisinin alınması,

 

- Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğinin ise elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf tutulması

 

gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas