• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ortaklığın sona erdirilip aynı faaliyete kendi nam ve hesabına devam edilmesi, önceden yararlanılan genç girişimcilerde kazanç istisnasının ihlali olmadığı hk.

Ortaklığın sona erdirilip aynı faaliyete kendi nam ve hesabına devam edilmesi, önceden yararlanılan genç girişimcilerde kazanç istisnasının ihlali olmadığı hk.

Sayı: 
52796708-120[49520]-E.18554
Tarih: 
09/12/2020

T.C.UŞAK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

52796708-120[49520]-E.18554

09.12.2020

Konu

:

Ortaklığın sona erdirilip aynı faaliyete kendi nam ve hesabına devam edilmesi, önceden yararlanılan genç girişimcilerde kazanç istisnasının ihlali olmadığı hk.

 

 

İlgi

:

05/10/2020 tarihli ve 49520 evrak kayıt numaralı Özelge Talep Formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı … Ortaklığı'nın % 50 ortağı olarak Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan genç girişimci istisnasından faydalandığınız belirtilerek, anılan ortaklığın sonlandırılması ve aynı faaliyeti kendi nam ve hesabınıza sürdürmeniz durumunda yararlandığınız genç girişimcilerde kazanç istisnasının devam edip etmeyeceği hususunda bilgi talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Genç girişimcilerde kazanç istisnası" başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde; "Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükümlerine yer verilmiştir.

Konu ile ilgili açıklamalar 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Buna göre, … Ortaklığının sona erdirilip söz konusu faaliyete şahsınız adına devam etmeniz, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olunması şartının ihlal edilmesi anlamına gelmeyeceğinden, diğer şartların da sağlanmış olması koşuluyla, kalan süre ile sınırlı olmak üzere genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas