• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Özel İletişim Vergisi Oranı Hk.

Özel İletişim Vergisi Oranı Hk.

Sayı: 
64597866-185-2344
Tarih: 
11/02/2021

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Sayı       :E-64597866-185-……..                                                                                                                                                                               11.02.2021

Konu     :Özel İletişim Vergisi Oranı hk.

İlgi         :………… tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekindeki özelge talep dilekçenizin incelenmesinden;

-Şirketinizin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile imzaladığı İmtiyaz Sözleşmeleri ve adı geçen Kurum tarafından verilen yetkilendirme belgesine istinaden ulusal çapta kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmeti ifası ile iştigal ettiği,

-Şirketiniz tarafından mobil elektronik haberleşme hizmeti kapsamında abonelere hitaben düzenlenen hizmet faturalarının geçmiş dönemde verilen özel izin doğrultusunda dört farklı periyoda bölündüğü (Örneğin, 1 Ocak-31 Ocak, 10 Ocak- 10 Şubat, 20 Ocak- 20 Şubat ve 25 Ocak- 25 Şubat),

-30/1/2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla özel iletişim vergisi (ÖİV) oranlarının

%10 olarak yeniden tespit edildiği, hususları ile,

a)                        1-31 Ocak 2021vergilendirme döneminde, söz konusu Kararın yürürlük tarihi dikkate alınarak 1Ocak-29 Ocak dönemine isabet eden hizmet bedelinin ilgili dönemde yürürlükte bulunan % 7,5 oranında;

30-31 Ocak 2021 tarihleri dahil bu tarihten sonraki tarihler için ise % 10 oranında ÖİV uygulanması,

b)                       Abone sayısının yüksekliğinden ve vergilendirme dönemi içinde Şirketinizce sunulan hizmetlereilişkin aynı gün içinde fatura edilmesine teknik olarak imkan bulunmadığı gerekçesiyle, halihazırda uygulandığı üzere, abonelerle mutabık kalınan dönemlerde fatura düzenlemesine ve faturanın düzenlendiği dönemde katma değer vergisi (KDV) ve ÖİV'nin tahakkuk ettirilmesine devam edilmesi gerektiğine ilişkin kanaat hasıl olduğundan bahisle, söz konusu düzenleme ile yapılan vergi oranı değişikliğinin bahsi geçen faturalama dönemleri itibarıyla ne şekilde uygulanacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

a)     Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler

için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin,

b)     Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin

hizmetlerin,

c)     Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin

d)    (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetlerininÖİV'ye tâbi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

                                                                                                                                                                                                  

 

 

1/2

Mezkûr maddenin dördüncü fıkrasında, verginin mükellefinin birinci fıkrada sayılan elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmeciler olduğu, verginin matrahının KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği, bir aya ait ÖİV'nin, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödeneceği; beşinci fıkrasında bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 30/1/2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 29/1/2021 tarihli ve 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı %10 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 1 Ocak-29 Ocak 2021 dönemine isabet eden hizmet bedelleri için ilgili dönemde yürürlükte olan %7,5 ÖİV oranının; 30 ve 31 Ocak 2021 tarihleri (kıst dönem) dahil olmak üzere sonraki dönemler için ise %10 ÖİV oranının uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, …….. tarihli ve …………….. sayılı özelge kapsamında Şirketinizin abonelerine verdiği telefon görüşmesi, data hattı, internet ve diğer bağlantı hizmet bedelleri üzerinden abonelerle mutabık kalınan dönemler itibarıyla fatura düzenlenmesi ve faturanın düzenlendiği dönemde KDV ve ÖİV'nin tahakkuk ettirilmesi uygulamasına devam olunması mümkün bulunmaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

zekeriyademirtas