• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

17 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31307

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, görevli tedarik şirketlerinin perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde perakende satış tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, perakende satış tarifelerine esas maliyet ve gelirlerin tespitine ve perakende satış fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 19/6/2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetemde yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Amortisman gideri: Bilançoda yer alan ve tarife hesaplamalarında esas alman 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlar kapsamındaki varlıkların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yıllar itibarıyla gider yazılan kısmını,

b) Baz TÜFE: Gelir gereksinimi ve gelir tavam hesaplamalarında yer alan tutarlara baz olan TÜFE değerini,

c) Ceza, nefaset, teminat ve tazminat gelirleri: Yüklenici firmalarca yapılan iş ve işlemlerdeki eksiklik ve kusurlar sebebi ile görevli tedarik şirketinin yüklenici firmadan elde ettiği, hakedişe yansımayan gelirler ile bu mahiyetteki gelirleri,

ç) Dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk gelirleri: Perakende satış faaliyeti kapsamındaki dava, arabuluculuk süreci ve icra takiplerine ilişkin olarak görevli tedarik şirketi lehine oluşan ceza ve tazminat harici gelirleri,

d) Dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri: Perakende satış faaliyeti kapsamındaki davalara ilişkin yargı harçları dahil yargılama giderleri, vekâlet ilişkisine istinaden oluşan avukatlık giderleri ile icra ve arabuluculuk giderlerini,

e) Diğer ceza ve tazminat geliri: Bu Tebliğde yer alanlar dışında kalan ceza ve tazminat gelirlerini,

personel programı

f) Diğer denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri: Aynı holding ya da şirketler topluluğu dışındaki kişilerden alınan denetim, danışmanlık, tercüme, hukuk ve müşavirlik, insan kaynaklan, muhasebe, fınans, kurumsal yönetim ve organizasyon gibi hizmetler karşılığında tahakkuk eden giderleri,

g) Diğer giderler: 15 inci maddede tanımlanan Dİ, 02, f23, Q4, Q5 bileşenlerinin toplamından oluşan tutarı,

ğ) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,

h) Düzeltme bileşeni: Tarife hesaplamalarına esas öngörülen değerler ile gerçekleşen değerler arasında oluşan farkların güncellenmiş parasal etkilerinin tarifelere yansıtılması için kullanılan kalemleri,

ı) Düzenlemeye esas işletme gideri: Perakende satış gelir gereksinimi ve gelir tavanının tespitinde esas alman işletme giderlerini,

i) Düzenleyici hesap planı: Görevli tedarik şirketlerinin muhasebe kayıtlarının raporlanmasına ilişkin Kurul kararı ile belirlenmiş olan hesap planını,

j) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketim,

k) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

l) Fiyat: Düzenlemeye tabi tarifeler kapsamında belirlenmiş olan bedel veya ücreti,

m) Gelir düzenleme takvimi: Tarife uygulama dönemi süresince geçerli olan parametrelerin belirlenmesine dair çalışmalara ilişkin tanımlanan takvimi,

n) Gelir düzenlemesi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, ilgili mevzuat uyarınca bir tarife uygulama dönemi için öngörülen gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından yapılan düzenlemeyi,

o) Gelir farkı: Bir tarife yılma ait perakende satış gelir tavanının ilgili tarife yılı haziran ayı TÜFE’sine göre hesaplanan değeri ile ilgili tarife yılında gerçekleşen perakende satış gelirinin ilgili tarife yılı haziran ayı TÜFE’sine göre hesaplanan değeri arasındaki farkı,

ö) Genel kalite indikatörü: Görevli tedarik şirketinin performansına ilişkin olarak belirlenen ve kalite faktörü haricinde uygulanacak olan performans teşvikine esas değişkeni,

p) Güncelleme oranı (GO): Düzeltme bileşeni hesaplamalarında kullanılan enflasyon oram, akım ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı, ticari kredilere uygulanan faiz oram gibi oranlardan hareketle Kurulca belirlenen oranı,

r) Hurda ve diğer varlık satış geliri: Perakende satış faaliyetinin yürütülmesi için tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklardan meydana gelen hurda dahil varlık satışlarından elde edilen geliri,

s) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararlan ve lisansları,

ş) Kalite faktörü (KF): Görevli tedarik şirketinin hizmet kalitesine ilişkin İlgili mevzuat kapsamında belirlenen faktörü,

t) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

u) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ü) Kümeleme: Görevli tedarik şirketlerini nüfus, tüketici sayısı, coğrafi alan büyüklüğü, tüketici hizmetleri merkezi sayısı gibi belirli yakınlık ölçütlerine göre gruplara ayırma işlemini,

v) LÜY: 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğini,

y) Net kâr marjı oranı (NKMO): Perakende satış fiyatının belirlenmesinde kullanılan net kâr marjı oranım,

z) Net satış hasılatı: : Düzenlenen tarifeler kapsamında toplam satış hasılatından Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, organize toptan elektrik piyasalarında yapılan enerji satışları, dengeden sorumlu grup içi satışları, alman destekleme tutarlarının düşülmesi suretiyle yeniden hesaplanan tutan,

aa) Normalize edilmiş işletme giderleri: Geçmiş dönem işletme giderlerinin anzi nitelikte olanların çıkarılması, daha önce oluşmamış ancak gelecekte oluşması olası işletme giderlerinin eklenmesi gibi düzeltmeler yapılarak elde edilen işletme giderlerini,

bb) Organize toptan elektrik piyasaları (OTEP): Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış-satışımn gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve TEİAŞ tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

cc) Parametre: Tarife hesaplamalarında ilgili mevzuat uyarınca uygulanan formüllerde yer alan ve tarife uygulama dönemi süresince geçerli olan değerleri,

çç) Perakende satış fiyatı (PSF): Perakende satış fiyatlarının belirlenmesinde esas alman ortalama değeri,

dd) Perakende satış gelir gereksinimi (PSGG): Görevli tedarik şirketinin perakende satış faaliyeti kapsamındaki düzenlemeye esas işletme giderlerinin gelir düzenlemeleri çerçevesinde karşılanabilmesi için tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilerden toplanacak gelirin sınır değerini,

ee) Perakende satış gelir tavanı (PSGT): Görevli tedarik şirketinin bir tarife yılında perakende satış faaliyeti kapsamında tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilerden toplayacağı gelirin sınırını,

ff) Perakende satış tarife dönemi: Kurul onaylı perakende satış tarifelerinin geçerli olacağı süreyi,

gg) Sigorta ve hasar geliri: Görevli tedarik şirketinin perakende satış faaliyeti kapsamında uğradığı zararlara ilişkin sigorta şirketinden ve/veya ilgilisinden alınan geliri,

ğğ) Tahsilat riski: Görevli tedarik şirketinin düzenlenen tarifeler kapsamında şüpheli ticari alacak karşılık giderlerinden, ticari alacaklarla ilgili konusu kalmayan karşılık gelirlerinin düşülmesi ile bulunan tutarların, net satış hasılatına oranını,

hh) Tarife uygulama dönemi: Kurul tarafından onaylanarak belirlenen ve ilgili tarifenin yürürlükte olacağı süreyi,

ıı) Tarife yılı: Bir tarife uygulama dönemi içerisindeki her bir takvim yılını, ii) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

jj)THY: 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğini,

kk) TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksini,

11) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,

mm) Tüketici grubu: Benzer özelliklere sahip olmaları sebebiyle Kurul kararı ile tarife uygulamaları kapsamında bir grup olarak dikkate alman tüketicileri,

nn) Tüketici grubu oransallığı: Perakende satış fiyatının tüketici gruplarına göre farklılaştırılmasında kullanılan oranı,

oo) Usulsüz elektrik kullanım geliri: THY kapsamında hesaplanan, usulsüz elektrik enerjisi kullanımı için tahakkuk eden geliri,

öö) Ülke tahsilat riski: Görevli tedarik şirketlerinin tahsilat risklerinin ağırlıklı ortalamasını,

pp) Verimlilik hedefi: Görevli tedarik şirketinin verimliliğinin arttırılmasının teşvik edilmesi için; yurt içi ve/veya yurt dışı benzer uygulamalar göz önüne alınarak yüzde cinsinden tespit edilen parametre kapsamında belirlenebilecek hedefi,

rr) YEKDEM: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklan destekleme mekanizmasını,

ss) Yönetim ve destek hizmet alım giderleri: Aynı holding ya da şirketler topluluğu bünyesindeki kişilerden alman denetim, danışmanlık, tercüme, hukuk, müşavirlik, insan kaynakları, muhasebe, finans, kurumsal yönetim ve organizasyon gibi hizmetler karşılığında tahakkuk eden giderleri,

şş) Yönetmelik: Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğini, ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

Tamamı İçin Tıklayınız

 

 

Devamı: Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas