• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Petrol arama faaliyetlerine ilişkin istihdam edilen uzmanların konaklama, yeme-içme ve ulaşımmasraflarının istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

Petrol arama faaliyetlerine ilişkin istihdam edilen uzmanların konaklama, yeme-içme ve ulaşımmasraflarının istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

Sayı: 
25253958-130-21671
Tarih: 
31/03/2022


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı

KDV ÖTV Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

25253958-130[13-2018-98]-21671

31.03.2022

Konu

:

Petrol arama faaliyetlerine ilişkin istihdam edilen uzmanların konaklama, yeme-içme ve ulaşım masraflarının istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

../../…. tarihli ve ….. sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Şirketinizin … mukimi … Şirketinin Tekirdağ Merkez Şubesi olduğu, Şirketinizin … Şirketi ve … Şirketinin (her iki şirket bundan sonra topluca ruhsat sahibi şirket olarak anılacaktır.) hak sahibi olduğu ruhsatlara istinaden petrol/gaz arama faaliyetlerine ilişkin olarak sondaj hizmetini (toplam 3 kuyuda) yürüttüğü, Şirketinizce yürütülen petrol arama faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/c maddesinde yer alan istisnadan faydalanıldığı, Şirketiniz tarafından sağlanan hizmetlerin teknik uzmanlık gerektiren işler olması nedeniyle yurt dışından ve yurt içinden uzman istihdam edildiği, söz konusu uzman kişilerin ulaşım, konaklama, yeme-içme masraflarının da Şirketiniz tarafından karşılandığı belirtilerek, petrol arama faaliyetine ilişkin olarak istihdam ettiğiniz bu personeller için yapılan ulaşım, konaklama, yeme-içme masraflarının KDV Kanununun 13/c maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

-13/c maddesinde, altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

 

-29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirebilecekleri,

 

-29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

 

-30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV'nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği,

 

-30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV'nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği,

 

-34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV'nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,

 

-53 üncü maddesinde ise, bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği

 

hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

- "Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna" başlıklı (II/B-3.) bölümümde,

 

"3065 sayılı Kanunun (13/c) maddesine göre, Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisnadır.",

 

- "Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" başlıklı (II/B-3.1.) bölümünün "Kapsam" başlıklı (II/B-3.1.1) alt bölümünde,

 

"İstisna, Türk Petrol Kanununun muhtelif maddelerinde belirtilen bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanır.

 

Bahsi geçen kişi ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerin münhasıran petrol arama faaliyetlerine ilişkin olması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, münhasıran petrol arama faaliyetinde bulunmayıp, üretim, taşıma veya tasfiye yapan kuruluşlara, idari faaliyetler ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal teslimi ve hizmet ifaları istisnadan yararlanamaz.

 

Münhasıran petrol arama faaliyetinde bulunan kuruluşların idari faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmet alımlarının petrol arama faaliyeti ile ilgisi açık olduğundan, bu mal ve hizmet alımlarında sözü edilen istisna hükmü gereğince vergi uygulanmaz. Ancak bu uygulama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından (Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden), münhasıran petrol arama faaliyetinde bulunduklarına veya söz konusu bina tesislerinin ve teçhizatın münhasıran petrol arama faaliyetlerine tahsis edildiğine dair bir belge almış olan kuruluşlar için geçerlidir."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, Şirketiniz tarafından petrol arama faaliyetinin yürütülmesine ilişkin yurt dışından ve yurt içinden istihdam edilen uzmanların konaklama, ulaşım ve yeme-içme masraflarına ilişkin yapılan ödemelerin münhasıran petrol arama faaliyetine ilişkin idari faaliyetler kapsamında olması kaydıyla, bahse konu harcamaların KDV Kanununun 13/c maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

          

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas