• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Radyo Terapi Cihazı Tesliminde KDV oranı

Radyo Terapi Cihazı Tesliminde KDV oranı

Sayı: 
84974990-130[KDV.2/İ/28/2020-155]-E.954
Tarih: 
04/01/2021

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[KDV.2/İ/28/2020-155]-E.954

04.01.2021

Konu

:

Radyo Terapi Cihazı Tesliminde KDV oranı

 

 

 

İlgi

:

05/11/2020 Evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) "9022.14.00.00.00" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen radyo terapi cihazı ile bu cihazın kurulumunda verilen hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

 

20/2 nci maddesinde, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında "9022.14 Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)" tarife alt pozisyonu da sayılmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A) bölümünde KDV matrahına ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

 

Buna göre;

 

- TGTC'nin  "9022.14.00.00.00" GTİP numarasında yer aldığı belirtilen eşyanın, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV'ye tabi tutulması,

 

- Teslime konu radyoterapi cihazının test edilmesi, sızdırmazlık işlemlerinin yapılması ve kullanımına ilişkin eğitim verilmesi işlemleri için cihaz bedelinden ayrı olarak bir fiyatlandırma yapılmaması ve bedel alınmaması halinde, cihaza ilişkin düzenlenecek faturada yalnızca cihaz bedeli üzerinden KDV hesaplanması

 

gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas