• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma (No: 2021/2)

16 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31425

Rekabet Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü veya 6 ncı maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulmasına, sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesine ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, 4054 sayılı Kanunun 4 üncü veya 6 ncı maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüslerce ya da teşebbüs birliklerince sunulan taahhütleri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 27 nci ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

personel programı

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Açık ve ağır ihlaller: Bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabeti doğrudan ya da dolaylı olarak engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan;

1) Rakip teşebbüsler arasında fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket, gelecekte uygulanması planlanan fiyat, üretim ya da satış miktarı gibi rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılması,

2) Üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arası ilişkide alıcının sabit veya asgari satış fiyatının belirlenmesi,

konularında gerçekleşen anlaşma ve/veya uyumlu eylemler ile bu konulara ilişkin teşebbüs birliği karar ve eylemlerini,

b) Davranışsal taahhüt: Pazarın yapısında değişikliğe yol açmadan ilgili tarafın piyasa davranışlarını düzenlemeye yönelik taahhütleri,

c) İnceleme: Önaraştırma ve soruşturmayı,

ç) Kanun: 4054 sayılı Kanunu,

d) Kurul: Rekabet Kurulunu,

e) Kurum: Rekabet Kurumunu,

f) Taraf: Haklarında inceleme yürütülen teşebbüs ya da teşebbüs birliklerini,

g) Üçüncü kişi: Taahhüt sunan taraf dışındaki kişileri,

ğ) Yapısal taahhüt: Pazarın yapısında değişikliğe yol açan ve ilgili tarafa belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmesi gibi yükümlülükler getiren taahhütleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Taahhüt Süreci, Taahhüdün Niteliği ve Değerlendirilmesi

Taahhüt sürecinin başlatılması

MADDE 5 – (1) Haklarında yürütülen bir incelemeye taahhütle son verilmesini isteyen taraflar, önaraştırma veya soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunabilirler. Soruşturma sürecindeki taahhüt sunma talepleri Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren üç ay içinde Kuruma iletilir. Bu süre geçtikten sonra Kuruma iletilen taahhüt sunma talepleri dikkate alınmaz.

(2) Taraflar, taahhüt sunma taleplerini yazılı şekilde Kuruma ileterek taahhüt sürecini başlatır.

Taahhüt görüşmeleri

MADDE 6 – (1) Tarafların taahhüt sunma taleplerini Kuruma iletmelerinin ardından Kurul ilgili anlaşma, karar veya uygulamanın açık ve ağır ihlal niteliğini ve gerekli gördüğü diğer hususları değerlendirerek taahhüt görüşmelerinin başlatılmasına ya da taahhüt sunma talebinin reddine ve taahhüt sürecinin sonlandırılmasına karar verir.

(2) Tarafların taahhüt sunma talebinde bulundukları aşamada, inceleme konusu rekabet sorunlarının yeterli açıklıkta ortaya konamamış olması ve daha detaylı araştırmaya ihtiyaç duyulması halinde Kurul birinci fıkra kapsamında vereceği kararı erteleyebilir. Bu durumun önaraştırmada söz konusu olması halinde ilgili kararın verilmesi soruşturma sürecine bırakılabilir.

(3) Taahhüt görüşmeleri sırasında başka teşebbüslere, teşebbüs birliklerine ve kişilere ilişkin ticari sırlar ve gizli bilgiler hariç olmak üzere, inceleme konusu rekabet sorunları taahhüt sunacak taraflara açıklanır ve sorunların tespitine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler taraflara sunulur. Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında taraflara soruşturma bildirimi yapılmış ise sorunların tespitine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler taraflara ayrıca sunulmayabilir.

(4) Görüşmeler sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Sözlü olarak gerçekleştirilen görüşmeler, görüşmelere katılanlarca mutabık kalınan bir tutanak ile kayıt altına alınır.

Taahhüdün sunulması

MADDE 7 – (1) Taahhüt görüşmeleri akabinde taahhüt sunmaya karar vermeleri halinde taraflar, taahhüt metnini ve taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmış bir nüshası ile bu nüshanın özetini kendilerine tanınacak süre içinde Kuruma gönderirler.

(2) Taahhüdün sunulması için tanınacak süre, incelemenin hangi aşamada olduğuna ve taahhüdün kapsamına bağlı olarak taahhüt görüşmeleri esnasında Kurumca belirlenir.

Taahhüt metni

MADDE 8 – (1) Taahhüt metni, sunulan taahhüdü açık bir şekilde içerir. Taahhüt metni alternatif taahhütler içeremez.

(2) Taahhüt metninde taahhütle giderilmesi amaçlanan rekabet sorunu, taahhüdün ne olduğu, ne zamandan başlanmak suretiyle yerine getirileceği, ne kadar süreyle ve ne şekilde uygulanacağı, uygulanmasında gözetilecek süreler, bu sürelerin hangi hallerde uzayabileceği, taahhüdün piyasaya etkisi, rekabet sorununu nasıl çözeceği, taahhüde uyumun nasıl izlenebileceği ve gerekli görülen diğer hususlar açıkça belirtilir. Yapısal taahhüt sunulması halinde elden çıkarma sürecinin yürütülmesine ilişkin detaylara taahhüt metninde yer verilir.

(3) Taahhüdün uygulanmasının üçüncü kişilerle anlaşma sağlanmasını gerektirdiği hallerde, üçüncü kişilerle anlaşma sağlanabileceğini gösteren belgeler de taahhüt metniyle birlikte Kuruma sunulur.

(4) Taahhüt metninin sonunda tarafların, sundukları taahhüdün rekabet sorunlarını giderebileceğine ve taahhüt metninde belirtilen şartlarla taahhüdü yerine getirmeyi kabul ettiklerine dair beyanına yer verilir. Taahhüt metni, taahhüt sunan tarafı temsile yetkili kişilerce imzalanır.

Taahhüdün niteliği

MADDE 9 – (1) Rekabet sorunlarının niteliğine göre davranışsal ve yapısal taahhütler tek başlarına veya birlikte sunulabilir.

(2) Taahhüt rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmalıdır. Tarafların Kanuna uyacaklarına ilişkin genel beyanları taahhüt niteliği taşımaz.

(3) Üçüncü kişilerin eylemlerine yönelik taahhütte bulunulamaz.

Taahhüdün değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Kurul, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen unsurları dikkate alarak taahhüdün rekabet sorunlarını giderip gidermediğini ve gerekli gördüğü diğer hususları değerlendirir.

(2) Kurul, birinci fıkra uyarınca yaptığı değerlendirme sonucunda taahhüdü uygun bulursa taahhüdü ilgili taraf açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine ya da taahhüt hakkında üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmasına karar verir.

(3) Kurul, birinci fıkra uyarınca yaptığı değerlendirme sonucunda taahhüdü uygun bulmazsa tarafların bu aşamada bir kereye mahsus olmak üzere Kurulun değerlendirmeleri çerçevesinde ve belirlediği süre içinde taahhütte değişiklik yapabileceğine ya da taahhüt sürecinin sonlandırılmasına karar verir.

Taahhüt hakkında üçüncü kişilerin görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Kurul, taahhüt hakkında üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmasına karar verirse Kurul kararını takiben on gün içinde, rekabet sorunlarının ve taraflarca sunulan taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmış özetini göndermek veya Kurumun internet sayfasında yayımlamak suretiyle ilgililerin görüşlerini Kurulun belirlediği süre içinde yazılı olarak Kuruma gönderebileceklerini belirtir.

(2) Taahhüde ilişkin görüş bildiren üçüncü kişiler, görüşleriyle birlikte görüşlerinin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmış nüshasını ve varsa gizlilik taleplerini Kuruma gönderir.

(3) Kurul, üçüncü kişilerin görüşlerinin alınması sonrasında taahhüdün rekabet sorunlarını gidermesine ilişkin değerlendirmesini gözden geçirir. Kurul taahhüdü uygun bulursa taahhüdü ilgili taraf açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verir. Kurul taahhüdü uygun bulmazsa tarafların bu aşamada bir kereye mahsus olmak üzere, Kurulun değerlendirmeleri çerçevesinde ve belirlediği süre içinde taahhütte değişiklik yapabileceğine ya da taahhüt sürecinin sonlandırılmasına karar verir.

Taahhütte değişiklik yapılması

MADDE 12 – (1) Tarafların, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası veya 11 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca taahhütte değişiklik yapmak istemeleri halinde taahhüt görüşmelerine devam edilir. Bu görüşmelerde Kurulun taahhüde ilişkin değerlendirmeleri taraflara açıklanır ve üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmış olması halinde bu görüşlerin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmış bir nüshası taraflara sunulur.

(2) Taahhüt görüşmeleri akabinde taahhütte değişiklik yapmak isteyen taraflar, değiştirilmiş taahhüt metnini ve değiştirilmiş taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmış bir nüshası ile bu nüshanın özetini Kurulca belirlenen süre içinde Kuruma gönderirler.

(3) Kurul değiştirilmiş taahhüt metnini uygun bulursa taahhüdü ilgili taraf açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine ya da üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmasına karar verir.

(4) Kurul değiştirilmiş taahhüt metnini uygun bulmazsa taahhüt sürecinin sonlandırılmasına karar verir.

Taahhüt sürecinin sonlandırılması

MADDE 13 – (1) Taahhüt metninin veya değiştirilmiş taahhüt metninin Kurum veya Kurul tarafından belirlenen süre içinde sunulmaması ya da usulüne uygun şekilde sunulan taahhüt metninin veya değiştirilmiş taahhüt metninin geri çekilmesi durumunda taahhüt sürecinin sonlandırıldığı kabul edilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 11 inci maddenin üçüncü fıkrası, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası veya bu maddenin birinci fıkrası kapsamında taahhüt sürecinin sonlandırılması hallerinde tekrar taahhüt sunma talebinde bulunulamaz.

(3) Kurulun taahhüt sürecinin sonlandırılmasına ilişkin olarak aldığı kararın gerekçesi, nihai kararda yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taahhüdün Bağlayıcı Hale Getirilmesi ve İzlenmesi

Taahhüdün bağlayıcı hale getirilmesi

MADDE 14  – (1) Kurul, sunulan taahhüt yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse taahhüt sürecinin herhangi bir aşamasında taahhüdü ilgili taraflar açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verebilir. Kurulun bu kararı rekabet sorununu ortaya çıkaran anlaşmanın, kararın ya da uygulamanın ihlal olduğu veya olmadığı tespitini içermez.

(2) Taahhüdü bağlayıcı hale getiren Kurul kararında, Kanunun 52 nci maddesinde yer alan hususlara ilaveten uygun olduğu ölçüde aşağıdaki hususlara da yer verilir:

a) Taahhüt veren taraflar.

b) Rekabet sorunları.

c) Taahhüdün içeriği.

ç) Taahhüdün ne zamandan başlanmak suretiyle yerine getirileceği.

d) Taahhüdün geçerlilik süresi.

e) Taahhüdün uygulanma süreci.

f) Taahhüdün rekabet sorunlarını nasıl çözeceği.

g) Taahhüdün izlenmesine yönelik detaylı süreç.

ğ) Taahhüdün hangi hallerde geçersiz olacağı.

h) Taahhüde uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar.

Taahhüdün izlenmesi ve yerine getirilmesi

MADDE 15 – (1) Tarafların taahhüde uyumlarının izlenmesi taraflarca düzenli olarak rapor sunulması, denetim amacıyla üçüncü kişilerin atanması ya da meslek birlikleriyle veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılması gibi yollarla gerçekleştirilebilir. Denetim amacıyla üçüncü kişilerin atanmasının öngörüldüğü durumlarda, taraflarca önerilen üçüncü kişinin uygunluğunun Kurul tarafından onaylanması gereklidir.

(2) Taahhüdün izlenmesine ilişkin olarak Kurulun resen inceleme yetkisi saklıdır.

(3) Taraflar taahhütleri bütünüyle yerine getirdiklerinde, bu durumu Kuruma tevsik ederler. Bunun üzerine Kurul, taahhütlerin yerine getirildiğini saptayan bir karar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Devam eden incelemeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden incelemeler hakkında da uygulanır.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla soruşturma açılması kararının alınmasından itibaren üç ay geçmiş soruşturmalarda, 5 inci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen taahhüt sunma talebinin soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren üç ay içinde Kuruma iletilmesi koşulu aranmaz.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

 

Devamı: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas