• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Rödovans Sözleşmesi Gereği Ruhsat Sahibi Adına Kiracı Tarafından Ödenen Bedellerin Gider ve İndirim Konusu Yapılması

Rödovans Sözleşmesi Gereği Ruhsat Sahibi Adına Kiracı Tarafından Ödenen Bedellerin Gider ve İndirim Konusu Yapılması

Sayı: 
41931384-130[29-2016-62]-6069
Tarih: 
11/02/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

41931384-130[29-2016-62]-6069

11.02.2021

Konu

:

Rödovans Sözleşmesi Gereği Ruhsat Sahibi Adına Kiracı Tarafından Ödenen Bedellerin Gider ve İndirim Konusu Yapılması

 

 

 

 

 

İlgi

:

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; rödovans sözleşmesi ile şirketiniz tarafından kiralanan mermer ocağı ile ilgili olarak … tarafından ruhsat sahibi … Ltd. Şti. adına muhasebe fişi ile tahakkuk ettirilen ve rödovansçı-kiracı şirketiniz … Ltd. Şti. tarafından banka yolu ile ödenen irtifak hakkı, kullanma izni, devlet hakkı vs. gibi bedellerin, rödovansçı-kiracı şirketiniz tarafından Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden gider ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

I-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.", 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.", 231 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükümlerine yer verilmiştir.

 

Buna göre, kiraladığınız mermer ocağı ile ilgili olarak yapmak zorunda kaldığınız ve ruhsat sahibi şirket adına belgelendirilen irtifak hakkı, kullanma izni, devlet hakkı vs. gibi ödemelerin şirketiniz adına tevsikini temin etmek için ruhsat sahibi şirket tarafından adınıza fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

II-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinde ise safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, şirketiniz ile ruhsat sahibi şirket arasında düzenlenen rödovans sözleşmesine istinaden kiralamış olduğunuz mermer ocağı sebebiyle ruhsat sahibi şirket adına … yapmış olduğunuz irtifak hakkı, kullanma izni, devlet hakkı vs. gibi ödemelerin, ruhsat sahibi şirket tarafından düzenlenecek fatura ile şirketinize yansıtılması halinde, ödendiği yılda şirketiniz kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

 

III-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

-10 uncu maddesinde; vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana geldiği,

 

-29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirebilecekleri,

 

-30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV'nin indirim konusu yapılamayacağı,

 

-34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilecekleri,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, rödovans sözleşmesi ile şirketiniz tarafından kiralanan mermer ocağı ile ilgili, ruhsat sahibi … Ltd. Şti. adına muhasebe fişi ile tahakkuk ettirilen ve ödemesi şirketiniz tarafından yapılan irtifak hakkı, kullanma hakkı, devlet hakkı gibi bedellere ilişkin KDV nin, fatura şirketiniz adına düzenlenmediğinden (hizmetlere ait bedel şirketiniz tarafından ödenmiş olsa dahi) indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, … yapmış olduğunuz irtifak hakkı, kullanma izni, devlet hakkı vs. gibi ödemelerin, ruhsat sahibi şirket tarafından düzenlenecek fatura ile şirketinize yansıtılması halinde, bu faturada gösterilecek KDV tutarının şirketinizce indirim konusu yapılması mümkündür.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas