• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Sadakat Kart İşlemlerinin KDV Yönünden Değerlendirilmesi – Yasin TOPAL, Vergi Müfettişi

Sadakat Kart İşlemlerinin KDV Yönünden Değerlendirilmesi – Yasin TOPAL, Vergi Müfettişi

Sadakat Kart İşlemleri KDV

Yasin TOPAL
Vergi Müfettişi
Yazar Hakkında

Sadakat kart, yapılan hizmetlerin kullanılmaya devam edilmesini sağlamak amacıyla işletmeler tarafından müşterilerine ücretsiz veya küçük bir bedel karşılığında verilen kartlardır. Sadakat programı kapsamında kartların çeşitli özellikleri ve ödül sistemleri vardır. Karta sahip müşterilere çeşitli hediye, promosyon ve indirim sunulabilir. Bu kapsamda müşterinin işletmeye olan sadakatinin oluşturulması amaçlanır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1’nci maddesine göre ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabidir.

Anılan Kanunun 8’nci maddesine göre katma değer vergisinin mükellefi mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar olup 20’nci maddesine göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

Kanunun 25’nci maddesinde katma değer vergisi matrahına dahil olmayacak unsurlara yer verilmiş olup teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar da bu unsurlardan biri olarak belirtilmiştir.

Bu nedenle, satılan mal ya da yapılan hizmet karşılığında düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip sonradan ya da yıl sonlarında iskonto yapıldığının bir dekontla bildirilmesi veyahut ticari teamülleri aşan bir miktarda iskonto yapılması hallerinde, yapılan ya da bildirilen iskontolar bu bent hükmünden yararlanamaz.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15.05.2008 tarih ve 8076 sayılı özelgesinde; “Buna göre adı geçen şirket tarafından istasyonlarından akaryakıt satın alan müşterilerine herhangi bir şart ve ciro aranmaksızın verilen elektronik kart ile yapılan alışveriş karşılığında kazanılan para puanların kart hamilleri tarafından akaryakıt satın alınmak suretiyle harcanılması halinde, düzenlenecek fatura yada ödeme kaydedici cihaz fişinde alışveriş bedelinden para puana karşılık gelen kısım (bu puan karşılığı bedelsiz teslim edilen akaryakıt promosyon ürünü olarak değerlendirileceğinden ), düşülecek ve kalan tutar KDV’nin matrahı kabul edilerek vergi bunun üzerinden hesaplanacaktır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 64597866-130[25-2014]-42 sayılı özelgesinde; “KDV Kanununun 25/a maddesi bir teslim veya hizmet bedeline uygulanan iskontonun katma değer vergisi matrahı olan bedelden indirebilmesi için fatura ve benzeri belgede ayrıca gösterilmesini şart koşmaktadır. Kanunun indirimine izin verdiği iskonto satılan malla ilgili olan ve işleme ilişkin belgede gösterilen iskontodur. Dolayısıyla firmanız müşterilerinin satın aldıkları ürünlerden birikecek olan kartuş kart puanlarını alışverişlerinde indirim olarak kullanmaları, daha önce yapılan alışverişler karşılığı olacağından, söz konusu kart puanla yaratılan menfaat, gelir, prim v.s. gelirler, Kanunun öngördüğü bir iskonto mahiyetinde değildir.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, üyelik programınız kapsamında müşterilerinizin kartuş kart puanlarını harcayarak mal teslim almaları halinde, malın gerçek bedeli üzerinden kartuş puan düşülmeksizin KDV hesaplanacağından, söz konusu puan tutarının iskonto olarak değerlendirilerek KDV matrahından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” Hükmüne yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 413’üncü maddesinde; Mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile izahat isteyebileceği, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hükmüne yer verilmiştir.

İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmeliğin “Taleplerin Değerlendirilmesi ve Özelge Tayini” başlıklı 11’inci maddesinde; Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklar, komisyonda oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta özelge talebinde bulunulması hâlinde, komisyon tarafından oluşturulan sirküler veya emsal özelge havuzunda yer alan özelgelere uygun olmak şartıyla özelge verebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda 28.08.2010 tarihinde yürürlüğe giren Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından idarenin görüşü değişmediği sürece tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta farklı özelge verilmesi mümkün olmayacaktır.

VUK’un 369’cu maddesinde ise; Yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

İdarenin görüşü 10.04.2014 tarih ve 64597866-130[25-2014]-42 sayılı özelge ile değiştiği görülmekte olup, ilgili özelgede söz konusu kazanılan puanların iskonto olarak değerlendirilerek KDV matrahından indirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir.

Şirketlerin sadakat kart programı kapsamında müşterilerinin yaptığı alışverişler neticesinde verdiği puanların esas mahiyetinin sonraki alışverişlerde yararlanılabilecek iskonto hakkı olduğu düşünülmektedir. İlk alışverişte bir iskonto yapılmamaktadır. Söz konusu puanların nakde dönüştürülmemesi, farklı mal veya hizmet alımında kullanılmaması ve sadakat kart kapsamındaki puanların herhangi bir şahsa devredilmemesi kaydıyla kazanılan puanların sonraki alışverişlerde kullanılması durumunda Kanunun 25’nci maddesi kapsamında iskonto olarak dikkate alınması gerektiği düşünülmekle birlikte herhangi bir tarhiyatla karşılaşmamak adına idare tarafından verilen özelgelerin de göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

1-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15.05.2008 tarih ve 8076 sayılı özelgesi

3-Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 64597866-130[25-2014]-42 sayılı özelgesi

4-213 sayılı Vergi Usul Kanununu

5-İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik

personel programı

Devamı: Sadakat Kart İşlemlerinin KDV Yönünden Değerlendirilmesi – Yasin TOPAL, Vergi Müfettişi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas