• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32282

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1- 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“t) Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belgeyi,

u) Yeşil şarj istasyonu: Şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi amacıyla söz konusu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesi itfa edilen şarj istasyonunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarında şarj hizmetine konu olan elektrik enerjisi için 14/11/2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterebilme,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“YEK-G belgesi

MADDE 16/A- (1) Şarj ağı işletmecileri, yeşil şarj istasyonlarından şarj hizmeti alan kullanıcılara YEK-G belgelerini itfa ve ifşa etmekle yükümlüdür.

(2) Yeşil şarj istasyonlarındaki şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesinin itfa edilmesi zorunludur.

(3) Şarj ağı işletmecileri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bazılarını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebilir. Yeşil şarj istasyonları serbest erişim platformunda ayrı bir renk veya işaret ile gösterilir. Yeşil şarj istasyonlarının kullanıcılar nezdinde ayırt edilmesine ilişkin logo ve/veya işaretler, Kurum tarafından belirlenebilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas