• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Serbest meslek erbabına banka tarafından yapılan prim ödemesinde tevkifat uygulaması hk.

Serbest meslek erbabına banka tarafından yapılan prim ödemesinde tevkifat uygulaması hk.

Sayı: 
50426076-120[94-2019/20-755]-E.114148
Tarih: 
09/12/2020

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-120[94-2019/20-755]-E.114148

09.12.2020

Konu

:

Serbest meslek erbabına banka tarafından yapılan prim ödemesinde tevkifat uygulaması

 

 

İlgi

:

05.08.2019 tarih ve 152342 kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda; vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesi hazırlanması faaliyetleri ile iştigal ettiğiniz, bankacılık işlemleriniz ile personel maaş ödemelerinin yapılması için … Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşme imzaladığınız, buna ilişkin olarak Banka tarafından tarafınıza KDV dahil 2.500 TL prim ödemesi yapıldığı, Bankanın söz konusu bedeli, sunmuş olduğunuz hizmetin serbest meslek faaliyeti kapsamında olmadığı gerekçesi ile gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın tarafınıza ödediği belirtilerek, banka tarafından yapılan söz konusu ödeme üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

- 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu; serbest meslek faaliyetinin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu,

- 66 ncı maddesinde, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerin serbest meslek erbabı olduğu; serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmeyeceği,

- 67 nci maddesinde serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler maddede bentler halinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş olup, aynı fıkranın (2/b) numaralı bendinde, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden  % 20 oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, … Bankası A.Ş. ile yapılan sözleşmeye istinaden bankacılık işlemleriniz ile personel maaş ödemelerinizin söz konusu bankaya taşınması karşılığında tarafınıza yapılan prim ödemesinin, bankaya verilen serbest meslek hizmeti karşılığı olmaması nedeniyle, söz konusu ödeme üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas