• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Serbest meslek erbabının kullandığı akıllı saate ait KDV’nin indirimi ve GVK’ya göre gider yazılması hk.

Serbest meslek erbabının kullandığı akıllı saate ait KDV’nin indirimi ve GVK’ya göre gider yazılması hk.

Sayı: 
48816587-130-24577
Tarih: 
10/06/2021

 

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-48816587-130-24577

10.06.2021

Konu

:

Serbest meslek erbabının kullandığı akıllı saate ait KDV'nin indirimi ve GVK'ya göre gider yazılması hk.

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talebiniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci mali müşavir olarak serbest meslek faaliyeti icra etmekte olduğunuz belirtilerek,  işlerinizin yoğunluğundan ve gün içerisinde sürekli telefon ile konuşmanız sebebiyle, işlerinizi yürütürken kolaylık sağlaması adına akıllı saat alıp kullanmaya başladığınız, söz konusu saatin gelen çağrıları ve mesajları görüp cevaplama gibi özellikleri bulunduğundan dolayı, akıllı saate ait katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve amortisman ayırarak gider yazılıp yazılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

 

-"Serbest meslek kazancının tarifi" başlıklı 65 inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…" hükmüne,

 

-"Serbest Meslek Kazancının Tespiti" başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır." hükmüne,

 

-"Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinde, "Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir.

 

1.Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler(İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)…" hükmüne

 

yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; mesleki faaliyetinizin ifasında kullandığınızı belirttiğiniz akıllı saatin, münhasıran faaliyetinizin yürütülmesine mahsus olmaması, söz konusu eşyanın iş dışında özel hayatta da kullanılmaya elverişli olması nedenleriyle anılan eşya ile mesleki kazancınızın elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olduğundan söz edilemeyecektir.

 

Bu itibarla, mesleki faaliyetinizin ifasında kullandığınızı belirttiğiniz akıllı saate ait harcamalar, 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, anılan harcamaların serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

KDV KANUNU YÖNÜNDEN:

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

-1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

-30/d maddesinde ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV'nin, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'sinden indirilemeyeceği

 

hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

-"İndirilemeyecek KDV" başlıklı (III/C-2.) bölümünün "Genel Açıklama" başlıklı (III/C-2.1.) ayrımında;

 

KDV esas itibarıyla vergi indirimi mekanizmasına dayanan bir vergilendirme şekli olmakla beraber, uygulamada, vergi indirimine imkân tanınmayan bazı haller Kanunun 30 uncu maddesinde sayılmıştır. Buna göre aşağıda açıklanan vergiler, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilmez.

 

 ...

 

ç) Kanunun (30/d) maddesi uyarınca Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen (kanunen kabul edilmeyen) giderler dolayısıyla ödenen KDV de mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyecektir.

 

Bu itibarla, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan giderler dışında kalan, işle ilgili bulunmayan veya işletme sahibinin özel tüketimine yönelik harcamalar niteliğinde bulunan ve sair kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin belgelerde gösterilen KDV tüketici durumunda bulunan işletme veya işletme sahibi üzerinde kalacaktır. "

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, mesleki faaliyetinizin ifasında kullandığınızı belirttiğiniz akıllı saate ait harcamaların serbest meslek kazancının tespitinde indirimi kabul edilmediğinden, söz konusu kıymete ait KDV'nin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesine göre indirim konusu yapılması mümkün değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas