• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genel Yazı – Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

SGK Genel Yazı – Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-75938450-202.99-28737606

Tarih: 03.08.2021

Konu: Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

ÖZET:

⎯ Yaşanan sel felaketleri nedeniyle, Düzce ili Akçakoca ilçesi, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köyler ile Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçeleri mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

⎯ Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

⎯ Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmiştir.

⎯ Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmayacaktır.

⎯ Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır. (TÜRMOB)

DAĞITIM YERLERİNE

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.”

Hükmü yer almaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili ertelemeye Kurum Yönetim Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan;

– 06.07.2021 tarihinde Düzce ili Akçakoca ilçesinde,

-14.07.2021 tarihinde; Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerinde,

– 22.07.2021 tarihinde ise Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde,

meydana gelen sel felaketlerinin genel hayatı olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

Meydana gelen bu olaylar nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 30.07.2021 tarihli ve 2021/271 sayılı Kararı ile ilgili illerde 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 91 maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden; sel felaketinin meydana geldiği Düzce ili Akçakoca ilçesinde, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde, Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde, sel tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, 5510 sayılı Kanun gereğince; 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınması;

a) Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için

14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması,

26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmaması,

b) Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine kadar ( bu tarih dahil) ertelenmesi,

c) Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için

14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurumumuza verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işverenlerin teşviklerden yararlandırılması,

d) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının

31.01.2022 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesi,

e) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmaması,

f) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması,

g) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmaması,

h) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması,

i) 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması,

j) Borçların, 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirilmesi,

Gerekmektedir.

Düzce ili Akçakoca ilçesinde, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde, Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde, sel tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, herhangi bir başvuruya bağlı kalınmaksızın tümü hakkında yukarıda açıklanan esaslar uyarınca işlem yapılması hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica/arz ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas