• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genel Yazı – İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması

SGK Genel Yazı – İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması

SGK Genel Yazı – İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-203.05.15-26585269

Tarih: 21.06.2021

Konu : İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, “Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri” konulu, 10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelgenin İkinci Bölüm “15. İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması” başlıklı maddesinde İsviçre’de geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler açıklanmıştır.

Bu maddenin (1) numaralı alt bendinde “İsviçre’den prim transferi gerçekleşmeden borç tutarının transfer edilecek primlerden mahsup edilmesine ilişkin talepler kabul edilmeyecektir. Ancak, prim transferi talebinde bulunduğu sırada borçlanma tutarını kendileri ödemek isteyenlerin talepleri kabul edilerek, yurt dışı borçlanmasına ilişkin genel kurallara göre işlem yapılacaktır. ” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemenin uygulanmasında tereddütler olduğu tespit edilmiş olup, düzenleme ile ilgili yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalara göre gerçekleştirilecektir.

1- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM)/Sosyal Güvenlik Merkezine (SGM) Yapılan Başvurular

a) İsviçre’den prim transferi talebi ile birlikte aynı anda borçlanma talebinde bulunan ve borçlanma talep dilekçesinde tahakkuk edecek olan borç tutarının “Transfer edilen primlerimden mahsup edilmesini” isteyenlerin;

– Prim transferine ilişkin CH/TR 11 formüleri tanzim ve tasdik edildikten sonra İsviçre sigorta kurumuna iletilmek üzere Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (EHGM) gönderilecektir.

– Borçlanma talebi ile ilgili olarak ise borçlanma talep dilekçesi ve ekleri kontrol edilerek eksik bilgi ve belgelerle müracaat ettiği tespit edilenlerin borçlanma talepleri SGİM/SGM’ce reddedilecek, borçlanmaya ilişkin bilgi ve belgeleri tam olanların işlemleri ise cari usullere göre sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, ilgililere gönderilecek borç tebliğ yazısına “Yurt dışı borçlanma talep tarihi itibariyle İsviçre ‘den primlerinizin Kurumumuza transfer edilmemiş olması nedeniyle mahsup işlemi yapılamayacağından tahakkuk ettirilen borçlanma tutarının tarafınızca ödenmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklama eklenecektir.

personel programı

b) İsviçre’den prim transferi talebinde bulunmadan sadece Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesinin (6) numaralı alanındaki borç miktarını ödeme şekli olarak;

– “Kendim ödemek istiyorum” seçeneğini işaretlemiş olanların borçlanma talepleri, SGİM/SGM’ce cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

– “Transfer edilen primlerimden mahsup edilmesini istiyorum” seçeneğini işaretlemiş olanların borçlanma talepleri ise SGİM/SGM’ce borçlanmaya esas bilgi veya belgelerin eksik olup olmadığına bakılmaksızın EHGM’ye gönderilecektir.

c) Borçlanma bedelini kendileri ödemek isteyenlerden borçlanma talep dilekçesi ekinde yurt dışı sürelerini gösterir belgeyi ibraz etmemekle birlikte yurt dışı sürelerini gösterir belgenin EHGM’de veya başka bir birimde bulunduğunu belirtenlerin borçlanma talebi eksik belge nedeniyle reddedilmeyecek, borçlanmaya esas belgeler ilgili birimden temin edilerek borçlanma işlemi gerçekleştirilecektir.

2- EHGM’ye Yapılan Başvurular

a) Sigortalıların yazılı olarak doğrudan EHGM’ye İsviçre prim transferi talebinde bulunmaları halinde söz konusu talepler, CH/TR 11 formülerinin tanzim ve tasdiki için şahıs bilgili olarak 29.12.2020 tarihli ve 2020/53 sayılı Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesinin “Prim Transferine İlişkin İşlemler” başlıklı Beşinci Bölümünde yapılan açıklamalara göre belirlenecek SGİM/SGM’ye gönderilecektir.

b) İsviçre’den prim transferi ile birlikte aynı anda borçlanma talebiyle yazılı olarak doğrudan EHGM’ye talepte bulunan ve borçlanma talep dilekçesinde borç tutarının transfer edilecek primlerden mahsup edilmesine ilişkin yazılı olarak doğrudan EHGM’ye talepte bulunanların;

– İsviçre prim transfer talebiyle ilgili olarak bu başlığın (a) alt bendinde belirtildiği şekilde işlem yapılacak,

– Borçlanma talebine ilişkin olarak ise, İsviçre prim transferinin gerçekleşmemiş olması nedeniyle borç tutarının transfer edilecek primlerden mahsup edilmesine yönelik işlem yapılamayacağından, borçlanma talep dilekçesi ve eki belgelerin tamamı cari usullere göre sonuçlandırılmak üzere şahıs bilgili üst yazı ekinde 2021/2 sayılı Genelgenin İkinci Bölüm “4. Borçlanma İçin Başvurulacak Kuruluşlar ve Birimler” başlıklı maddesinde yapılan açıklamalara göre belirlenecek olan SGİM/SGM’ye gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

Devamı: SGK Genel Yazı – İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas