• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genel Yazı – Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme

SGK Genel Yazı – Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-51592363-010.07.01-77791258

Tarih: 27.07.2023

Konu: Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme

GENEL YAZI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/07/2023 günü sonu itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep hali 30/11/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Belirtilen illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi Kurum Yönetim Kurulumuzun 26/07/2023 tarihli ve 2023/103 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

a) 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmasına,

b) 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına,

c) 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim aylarına ait prim borçlarının (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29/12/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,

d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29/12/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,

e) 06/02/2023 ila 27/11/2023 ( 26/11/2023 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 29/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasına,

f) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 06/02/2023 ila 29/12/2023 borç sorgu tarihli düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine,

g) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmamasına,

h) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yerler için 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 29/12/2023 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına,

ı)Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre afet öncesi açılmış olan takip işlemlerine erteleme süresince devam edilmemesi, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına,

i) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına,

j) Gerçek kişi olmak (şirket ortağı veya tüzel kişi yöneticisi ya da gerçek kişi işveren) ve 06/02/2023 tarihinden önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet ediyor olmak şartıyla erteleme kapsamı dışında kalan sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından bu kişiler hakkında erteleme süresince hak ve alacak haczi (e-mevduat, gelir, aylık, ücret vb.) uygulanmamasına ve araçlarına yakalama şerhi konulmamasına,

k) Erteleme kapsamındaki borçların, 29/03/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması şartı ile 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirilmesine,

l) Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 29/12/2023 olanlar için son ödeme tarihinin 29/12/2023 olarak dikkate alınmasına,

m) Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 01/02/2023 ila 29/12/2023 olanların kontrol muayene tarihlerinin 29/12/2023 olarak kabul edilmesine,

n) Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30/11/2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihinin 29/12/2023 tarihine (bu tarih dahil) ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesine,

o) Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/12/2023 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 29/12/2023 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılmasına,

Karar verilmiştir.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Belirtilen hükümlerden mücbir sebep kapsamında yer alan söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyerleri yararlanacaktır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerince 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurular 29/02/2024 tarihine kadar yapılabilecek ve bu borçluların ilk taksiti başvuruyu takip eden ay sonu (31/03/2024 tarihi resmi tatile denk geldiğinden 01/04/2024 tarihi), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

Zeki ÖZDEMİR

Genel Müdür

Devamı: SGK Genel Yazı – Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas