• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/25 – Türkiye Cumhuriyeti – Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/25 – Türkiye Cumhuriyeti – Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/25

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-010.06.02-E.7877140

Tarih: 03/07/2020

Konu : Türkiye Cumhuriyeti – Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/25

9/9/1959 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Arasında Sosyal Sigorta Mevzuunda Akdedilen Sözleşme 21/12/1960 tarihli ve 10686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1/6/1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin, Türk – İngiliz Sosyal Sigorta Sözleşmesinin Tatbikatına Müteallik Anlaşma ise Sözleşmenin 30 uncu maddesine istinaden Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Tarifler ve Şümul Sahası (Uygulama Alanı), Umumi (Genel) Hükümler, Hususi (Özel) Hükümler ve Müteferrik (Çeşitli) Hükümler olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.

Tarifler ve Şümul Sahası başlıklı birinci bölümde Sözleşmede geçen kavramların tanımları, Sözleşme kapsamında yer alan mevzuata ilişkin hükümler,

Umumi Hükümler başlıklı ikinci bölümde eşit muamele, sigortalı hakkında hangi akit taraf mevzuatının uygulanacağı, isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümler,

Hususi Hükümler başlıklı üçüncü bölümde hastalık, analık ve cenaze yardımları, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı, iş kazaları ve meslek hastalığı yardımları ile prim ödeme sürelerinin birleştirilmesi hakkındaki hükümler,

Müteferrik Hükümler başlıklı dördüncü bölümde idari yardımlaşma ve İdari Anlaşmanın ihdası, vergi ve harçlardan muafiyet, başvuruların işleme alınması, geçiş hükümleri, Sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması, Sözleşmenin yürürlükten kalkması durumunda müktesep hakların korunması ile Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalması hakkındaki hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Ekleri İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: SGK Genelgesi 2020/25 – Türkiye Cumhuriyeti – Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas