• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2021/21 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

SGK Genelgesi 2021/21 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

SGK Genelgesi 2021/21

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40071718-206.99-26322241

Tarih: 15.06.2021

Konu : 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

GENELGE

2021/(21

1 – Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 03.06.2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Kanunun 12 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 84 üncü madde eklenmiştir.

Geçici 84 üncü maddede; “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 30/4/2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/5/2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Geçici 84 üncü maddeyle kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 30.04.2021 tarihi ve öncesine ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır.

2 – Kapsamdaki Sigortalılar

30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla;

-Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

-Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),

-Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarım yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

-Kurumumuza olan borçları 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar,

-Prim borçlarım 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar,

Geçici 84 üncü madde kapsamında sayılacaktır.

3- Sigortalılığın Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, 30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31.10.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31.10.2021 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Dört aylık ödeme süresinin sonunda, 30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (84) terk koduyla,

Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince prim ödemelerinin karşıladığı aym sonu itibarıyla (84) terk koduyla, durdurulacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 01.12.2020 tarihinde sigortalılığı başlayan ve sigortalılığı kesintisiz devam eden, 31.10.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 01.11.2021 tarihinde, 30.04.2021 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 5 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Dört aylık ödeme süresinin sonunda (A)’nm sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi olan 01.12.2020 tarihi itibarıyla (84) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin ve sigortalılığının devam etmesi nedeniyle program tarafından 01.05.2021 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12.06.2018 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin, değişik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte tecil ve taksitlendirmesinin olmadığı, 7256 sayılı Kanundan da yararlandığı, 30.04.2021 tarihi itibarıyla 3 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. Dört aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılığı, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince 31.01.2021 tarihi itibarıyla (84) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle program tarafından 01.05.2021 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı

başlatılacaktır.

Dört aylık ödeme süresinin sonunda prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanların tecil ve taksitlendirmesi ile yapılandırması ihlale girip iptal işlemleri yapılmamış veya yapılandırmadan ödedikleri kadar yararlanmış olan sigortalıların ise program aracılığıyla 30.04.2021 tarihi itibarıyla (85) sanal terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak ve prim borçları silinecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmaması nedeniyle sigortalılıkları tescil tarihi itibarıyla (84) terk koduyla durdurulan sigortalılar ile prim ödemesi olması nedeniyle 30.04.2021 tarihi itibarıyla (85) sanal terk koduyla sigortalıkları durdurulanlardan, durdurma işleminin yapıldığı tarihte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamında sigortalılıkları aktif olanların, program aracılığıyla 01.05.2021 itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıkları başlatılacaktır. Sigortalılığı (85) sanal terk ile durdurulan sigortalıların (06) kodu da sanal olacak olup, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince sanal terklerin gerçek terklere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Örnek3: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12.12.2020 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin, değişik tarihlerde prim ödemesi bulunduğu ve 30.04.2021 tarihi itibarıyla 3 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. Dört aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılığı program aracılığıyla 30.04.2021 tarihi itibarıyla (85) sanal terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle

01.05.2021 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılıkları (85) sanal terk koduyla durdurulanların daha sonra sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine değişik gerekçelerle müracaat etmeleri halinde aşağıda yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda (85) sanal terk kodu (84) gerçek terk koduna dönüştürülecektir.

3.1. Dört Aylık Ödeme Süresi Beklenilmeksizin Talebe İstinaden Sigortalılığın Durdurulması

Geçici 84 üncü maddede öngörülen dört aylık süreyi beklemeden Kanunun yayım tarihinden 31.10.2021 tarihine kadar sigortalılığım durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik

SGK Genelgesi 2021/21

Devamı: SGK Genelgesi 2021/21 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas