• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçları Yapılandırma Rehberi

SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçları Yapılandırma Rehberi

SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçları Yapılandırma Rehberi

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma Rehberi

İÇİNDEKİLER

A- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SGK ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ

B- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ

C- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ GENEL OLARAK HESAPLANMASI

Ç- YAPILANDIRILAN SGK ALACAKLARININ ÖDENMESİ

D- İDARİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRILMASI

E- EKSİK İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

F- BAĞKUR KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDAN İLGİLİ KANUNLARA GÖRE SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER

G- YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİNİN BOZULMASI

H- SÜRESİNDE ÖDENMİŞ CARİ AY PRİMLERİNİN AKSATILMIŞ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE MAHSUBU

I- ÖDEME SÜRESİ MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE ERTELENMİŞ OLAN BORÇLAR

İ- ADİ ORTAKLIKLAR İLE APARTMAN KAPICILIĞI İŞYERLERİNE İLİŞKİN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

K- ALT İŞVERENLERİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

L- BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HALİNDE, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA, İHALELERE KATILMA, HAKEDİŞ ALMA,YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMA VE HACİZ İŞLEMLERİNİN DURUM

M-6552, 6736 VE 7020 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLER HAKKINDA 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER

N- RÜCU ALACAĞI VE YERSİZ ÖDEME ALACAKLARININ YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ

O- 6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ

P- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5 VE EK 6 NCI MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMA İŞLEMLERİ

R- 5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

S- DİĞER HUSUSLAR

personel programı

11/11/2020 tarihli 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun 7143 sayılı kanunla çok fazla benzerlik taşımaktadır. 7256 sayılı prim ödeme yükümlülerine ne gibi haklar getiriyor, bu haklardan yararlanmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği bu yazıda açıklanmıştır.

Diğer taraftan vergi ve diğer kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin bilgi ve açıklamaları, 14.11.2020/206 sayılı Sirkülerimizde bulabilirsiniz.

A- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SGK ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ

7256 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 17.11.2020 tarihi itibariyle ödenmemiş olan

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

– 7256 sayılı Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,

– İlgili Kanunları gereğince SGK tarafından takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

– 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 17.11.2020 tarihinden önce SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 17.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

– 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 31/12/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş bulunan ve 31/12/2020 itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları,

– 17.11.2020 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; 17.11.2020 tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

– 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

– 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünde kaynaklanan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

– SGK tarafından, 17.11.2020 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar,

ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.

Buna karşılık 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onuncu fıkrası uyarınca;

a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyük-şehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar,

b) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

c) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

d) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

e) Kira alacakları,

f) 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen;bu Kanun kapsamında giren dönemlere ilişkin olup, Kanunun yayımı tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler,

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

B- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ

7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların, kapsama giren SGK alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 31.12.2020 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde dahi, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

c) İdari para cezası borçları için örneği e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

d) Ek karşılık prim borçları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

başvurulması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, İsteğe Bağlı Sigortalılar Topluluk Sigortalıları, Yurtdışı Topluluk Sigortalıları, Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıları e-devlet üzerinden veya elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

– 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

– 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezaları için elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

– SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar için, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

– (a) bendi kapsamındaki sigortalıların ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

– (b) bendi kapsamındaki sigortalıların sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

– (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına, elden ya da posta yoluyla,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı: SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçları Yapılandırma Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas