• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 3093

16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31276

Karar Sayısı: 3093

Ekli “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 47 Sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu teşkilatı ile Kurumda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aracı: Sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerleri ile bireysel emeklilik aracılarını.

b) Başkan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanını,

c) Eksper: Sigorta eksperleri ile tarım sigortaları havuzu eksperlerini,

ç) Gözetim ve denetime tabi kişi ve kuruluşlar: 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren veya sundukları hizmetle sınırlı olmak kaydıyla bu sektörlerde faaliyet gösterenlere hizmet sunan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kuruluşları ve bunların çalışanlarını,

d) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

e) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

f) Özellikli kuruluş: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve nezdindeki alt kuruluşları, emeklilik gözetim merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Tarım Sigortalan Havuzu ve benzeri sigortacılık ve özel emeklilik alanında faaliyet gösteren diğer tüm kurum ve kuruluşları,

g) Şirket: Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas