• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kdv İadeleri etiket arşivi

Madde 10- Kdv İadeleri İşlemin Gerçekleştiği Takvim Yılını Takip Eden İkinci Takvim Yılının Sonuna Kadar Talep Edilebilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunun 32 nci maddesinde yapılan düzenleme ile istisna edilmiş
işlemlerle ilgili indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen
ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iadeye konu edilebilecektir.
(Yürürlük:01.01.2019)
Aynı maddede yapılan düzenleme ile imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden
kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat
bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetki tanınmıştır. (Yürürlük:01.01.2019)
• Madde 11- Süresi İçerisinde Talep Edilmeyen Ve Sonraki Döneme Devredilen Kdv’ nin
Gider Yazılması Ve İade Usul Ve Esasları İle İlgili Maliye Bakanlığına Yetki Verilmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile; süresi içinde
iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan
katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak
yazılmasına imkân vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Yine aynı maddede yapılan düzenleme ile Maliye Bakanlığı; mükellefiyet süresi, çalışan
sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında
yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme
veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri
esas alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade
yöntemleri tespit etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
• Madde 12- Hasılat Esaslı Vergilendirme Yöntemi Belirlenmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununun mülga 38 inci maddesi “Hasılat esaslı
vergilendirme” başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest
meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen
sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi
işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun
28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca
ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları
katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek
öderler.

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen
mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla
alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne
göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya
maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir
olarak dikkate alırlar. Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl
geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.
Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan
gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesine
göre ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat esaslı
vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” (Yürürlük:01.01.2019)
• Madde 13- İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Mükelleflerde Kdv Ödeme Süresi
Uzatılıyor.
Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile; Maliye
Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutan
mükelleflerin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna
kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.(Yürürlük:01.01.2019)
• Madde 14- Oyun Yazılımları Kdv İstisnası Kapsamına Alınmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20 nci maddesinde yapılan düzenleme ile “oyun”
yazılımları da KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Ve Kanun kapsamında katma değer
vergisinden istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan
tanınmıştır. (Yürürlük:1/1/2019)
• Madde 19- Katma Değer Vergisi İncelemelerinde Süre 3 Ay Olarak Belirlenmiştir.
Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinde yapılan düzenleme ile vergi müfettişlerince
yapılacak KDV iadelerinde inceleme süresi üç ay olarak belirlenmiştir. Bu süre idarece 2
aya kadar uzatılabilecektir.(1/1/2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin
yapılacak incelemelerde uygulanmak üzere 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.)
• Madde 20- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Kdv İadelerinde Rapor Düzenleme
Yetkisi Verilmiştir.
3568 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile Maliye Bakanlığı, yetki almış serbest muhasebeci
mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak
kaydıyla, Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek
rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali
müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami
iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.
• Madde 23- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve
sorumluluğu kapsamında Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru
olmasından sorumlu tutulacaklardır. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde,
rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.
• Madde 24- ÖTV Kanununun İhracat istisnası başlıklı 5. Maddesinde düzenleme
yapılmıştır.
-ÖTV Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, Gümrük Kanunu’nun 95.
maddesinin birinci fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarına veya
bunların depolarına yapılan teslimi özel tüketim vergisinden istisna tutulmuştur.
-İhraç edilen mallarda olduğu gibi bu mağaza ve depolara teslim edilen malların da alış
faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen özel tüketim
vergisinin Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslara göre malları bu yerlere teslim
edenlere iade edilmesine imkân sağlanmıştır.