• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kdv İndirimi etiket arşivi

Değersiz Alacaklara İlişkin Kdv İndirim Konusu Yapılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunun 29 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile Vergi Usul
Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve
beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde
indirim konusu yapılabilecektir. (Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık
ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate
alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir
veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gelir olarak dikkate alınmasının şart
olduğu belirtilmiştir.)
Kdv’ De İndirim Hakkı İki Yıla Çıkartılmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile indirim
hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna
kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. (Yürürlük:01.01.2019)
• Madde 9- 3065 sayılı kanunun 30 uncu maddesinde düzenleme yapılmıştır
Faydalı Ömrünü Tamamladıktan Sonra Zayi Olan Atikler İçin Yüklenilen Kdv’ Nin İndirim
Konusu Yapılabilecektir.
Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (c) bendine eklenen hükümle; Vergi
Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı
ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen
amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tamamı ile
faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen
amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan
süreye isabet eden kısmı indirilebilecektir.
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Ödenen Kdv İndirim Konusu Yapılabilecektir.
Katma Değer Vergisi Kanununun 30’ uncu maddesinde yapılan düzenleme ile transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu
sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya
ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen
katma değer vergisinin alıcı tarafından indirilebilmesine imkan sağlanmıştır.