• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kdv İstisnası etiket arşivi

Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesi Kdv’ Den İstisna Tutulmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-c maddesinde yapılan düzenleme ile adi
ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi de istisna kapsamına alınmıştır.
(Yürürlük:01.06.2018)
Konfeksiyon İşlerinde Ortaya Çıkan Kırpıntılarda Kdv İstisnası Kapsamına Alınmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesinde yapılan düzenleme ile konfeksiyon
işlerinde ortaya çıkan kırpıntılar da istisna kapsamına alınmıştır. (Yürürlük:01.06.2018)
• Madde 6- Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayanlardan Alınan İkinci El Motorlu
Kara Taşıtı İle Taşınmazların Tesliminde Kdv Matrahı İçin Ayrı Bir Düzenleme
Yapılmıştır.
İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma
değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan
alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara
taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar
olarak tespit edilmiştir.(Yürürlük:01.06.2018)
• Madde 7- Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Bırakılan Konut Veya İşyerinin
Tesliminde Bedelin Tespitine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 27 nci maddesine eklenen fıkra ile; arsa karşılığı inşaat
işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya
işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci
sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacağı belirtilmiştir.
• Madde 8- 3065 sayılı kanunun 29 uncu maddesinde düzenleme yapılmıştır.
Takip Eden Yılda Gündeme Gelen İskonto Ve Giderler İade Hesabına Dahil
Edilebilecektir.
Katma Değer Vergisi Kanunun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle; indirimli orana
tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme
döneminden sonra ortaya çıkan iskontolar veya giderler nedeniyle yüklenilen katma
değer vergisi de iade hesabına dahil edilebilecektir.