• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kdv etiket arşivi

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel olarak Tebliğde belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

Bu kapsamda, örneğin bir SMMM ya da YMM Odasının avukatlık ya da dışarıdan aldıkları defter tutma hizmetleri için yaptıkları ödemeler 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.  

Ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de özel belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildiklerinden, avukatlar, SMMM ya da YMM gibi serbest meslek erbabı bu kişilere düzenledikleri serbest meslek makbuzlarında tevkifat yapmakla yükümlüdürler.  

16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)de katma değer vergisinde kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin oran ve kapsam konularında değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren KDV mükellefi olsun belirlenmiş alıcıların 1.000 TL’yi aşan aşağıdaki hizmet alımları belirtilen oranlarda KDV tevkifatına tabidir. Buna ilişkin Tablo aşağıdaki gibidir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel olarak yukarıda belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır. Bu kapsamda, örneğin bir SMMM ya da YMM Odasının avukatlık ya da dışarıdan aldıkları defter tutma hizmetleri için yaptıkları ödemeler 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.  Ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de özel belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildiklerinden, avukatlar, SMMM ya da YMM’ler gibi serbest meslek erbabı bu kişilere düzenledikleri serbest meslek makbuzlarında tevkifat hükümlerini dikkate almakla yükümlüdürler.

Kaynak: TÜRMOB

 

Devamı: KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN BAZILARINA
AŞAĞIDA YER VERİLMİŞTİR;
a) KDV’de istisnaları düzenleyen maddelerden olan 13’üncü maddeye yeni istisna eklenmiştir
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik,
haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara
veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer
vergisinden istisna edilmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girme tarihi 1 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri
tarafından kiraya verilmesi işlemleri de katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
b) Makine Ve Teçhizat Alımları Kdv’den İstisna Edilmiştir.
Bu geçici madde ile Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi
mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri
ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji
geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım
merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
kapsamındaki araştırma laboratuvarlarnda Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara,
münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019
tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmektedir. Bu maddenin yürürlüğe girme tarihi 1 Mayıs
2018 olarak belirlenmiştir.
4) KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN BAZILARINA
AŞAĞIDA YER VERİLMİŞTİR;
MADDE 74- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ö) bendi ve 17’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Buna göre, “tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından
karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun
hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan izne
istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri (Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir
kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına
engel teşkil etmez.).” hükmü muafiyet maddesi olan 4’üncü maddeden çıkartılarak muafiyeti kaldırılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

06 Nisan 2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete’ de 7104 Sayılı sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile Katma Değer Vergisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
Düzenlemelerle ilgili maddelere aşağıda yer verilmiştir.
• Madde 1- Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Kdv Matrahı Yeniden Belirlenmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununun 2/5 inci maddesinde, “Bu Kanunun uygulamasında arsa
karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide
arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri
teslimi yapılmış sayılır.” şeklinde düzenlemeye gidilmiştir. (06.04.2018 tarihinden sonraki
teslimlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
• Madde 2- Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda Kdv Mükellefi Belirlenmiş, Fazla
ve Yersiz Ödenen Ödenen Verginin İade Şartları Düzenlenmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununun “Mükellef ve Vergi Sorumlusu” başlıklı 8 inci maddesinde
yapılan düzenleme ile müzayede suretiyle yapılan satışlarda, müzayedeyi düzenleyenlerin
de verginin mükellefi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde yapılan düzenleme ile fazla veya yersiz
hesaplanan ve Hazineye ödenen verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şartı ile
satıcıya iade edilmesi düzenlemesi getirilmiştir. Bunun için alıcı ve satıcı tarafından
beyanların düzeltilmesi ve söz konusu KDV’ nin önce alıcıya ödenmesi gerekmektedir.
• Madde 3- Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler Kdv’den İstisna Edilmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına yapılan
değişikliklerle gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler
KDV’ den istisna tutulmuştur. (Yürürlük:01.06.2018)

• Madde 4- 3065 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Aşağıdaki
Bentler Eklenmiştir.
k) Okul Ve Benzeri Yerlerin İnşasına Bağışta Bulunacaklara Yapılan Teslimler Kdv’ Den
İstisna Tutulmuştur.
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere
bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde
elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme
yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve
denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi
verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik
kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’
den istisna tutulmuştur.
l) Yabancılara Verilecek Sağlık Hizmetleri Kdv’ Den İstisna Tutulmuştur.
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum
ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu
hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.)
KDV’ den istisna tutulmuştur.
m) Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimleri Kdv’den İstisna Tutulmuştur.
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki
teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma
laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu
faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV’ den
istisna edilmiştir.
İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının
başından itibaren üç yıl içinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılması ve
elden çıkarılmaması gerekiyor.
(Yürürlük:01.06.2018