• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2023/5

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2023/5

Sıra No: 
2023/5
Sayı: 
E-92723040-110[6802-135]-69359/69360
Tarih: 
17/08/2023

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : E-92723040-110[6802-135]-69359/69360                                                  17.08.2023

Konu : Tecil Yetki Devri

 

 

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2023/5

 

....................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

..............................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

 

İlgi : 24/12/2020 tarihli ve 2020/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların taleplerinin değerlendirilmesinde tutar itibarıyla teşkilatımıza tanınan yetkiler ilgide kayıtlı iç genelgede belirlenmişti. 

Söz konusu yetkiler aşağıda belirtilen şekilde yeniden belirlenmiştir.

A) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürlerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a) Büyük Mükellefler, Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,5.000.000 TL
b) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 3.000.000 TL
c) Defterdarlıklar için,2.000.000 TL
ç) Bağımsız vergi daireleri için,600.000 TL
d) Bağlı vergi daireleri için,150.000 TL

olarak belirlenmiştir.

Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (a) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.500.000 TL, (b) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.200.000 TL olarak uygulanacaktır.

Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürleri sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilecektir.

B) Belirlenen tutarları aşan tecil talepleri ilgisine göre konuyla ilgili iç genelgelerde yer alan hususlar da dikkate alınarak Başkanlığımıza intikal ettirilecektir.

Bu iç genelge tarihi itibarıyla sonuçlandırılmamış tecil talepleri, bu iç genelgede belirlenen limitler çerçevesinde yetkili kılınan makamlarca değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, 2020/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine dair tecil yetkilerinin düzenlendiği (A) bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Ayşe DİLBAY

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

zekeriyademirtas