• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2023/6

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2023/6

Sıra No: 
2023/6
Sayı: 
E-92723040-110[6802-136]-90450/90451
Tarih: 
01/11/2023

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı :  E-92723040-110[6802-136]-90450/90451                                                   01.11.2023

Konu :Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tecili

 

 

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2023/6

 

 

İlgi : 10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

 

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye ... yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla 7456 sayılı 06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince alınan “Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin” 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında müracaat tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Ayşe DİLBAY

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

 

 

 

zekeriyademirtas