• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093)

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093)

Lisanslı Depoculuk Destekleme (Karar Sayısı: 4093)

22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31519

Karar Sayısı: 4093

Ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TARIMSAL ÜRÜNLERİN 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU ÇERÇEVESİNDE FAALİYET GÖSTEREN LİSANSLI DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarımsal ürün ticareti ile uğraşan işletmeler ile tarıma dayalı sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sistemine ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerinin üç yıl süreyle desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanım,

ç) Lisanslı depo: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

d) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS): Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet, makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,

personel programı

e) Üretici: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı ya da en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

f) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş üretici örgütlerini,

g) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

ğ) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten Ticaret Bakanlığından lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

Kira, analiz ve nakliye desteği

MADDE 3- (1) Lisanslı depoculuk destekleme ödemeleri TÜKAS/ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ve üretici örgütlerine aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda yapılır.

Tablo: Kira, Nakliye ve Analiz Desteklemeleri

Ürün Kira Ücreti (TL/Ton/Ay) Nakliye Ücreti (TL/Ton) Desteklemeye Tabi Nakliye Üst Sınırı (Ton) Analiz Ücreti (TL/Analiz)
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır, Çeltik, Pirinç 6 25 30 25
Mercimek, Nohut, Fasulye, Soya Fasulyesi 8 25 30 25
Ayçiçeği 10 25 30 25
Pamuk 25 25 30 12
Fındık 15 100 7,5 6
Antepfıstığı 30 100 7,5 25
Kuru Kayısı, Kuru Üzüm 30 100 7,5 50
Zeytin, Zeytinyağı 15 25 30 15

(2) TÜKAS/ÇKS’ye kayıtlı üreticilere ve TÜKAS/ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ve/veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere koyan üretici örgütlerine, ilk teslim eden olmaları halinde her üretim yılma ait ürün için birinci fıkra kapsamındaki tabloda belirtilen miktarlarda en fazla altı ay süreyle kira desteği verilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, lisanslı depoya teslim edilen her ürün çeşidi için birinci fıkra kapsamındaki tabloda belirtilen üst sınırları aşmamak kaydıyla nakliye desteği; lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına aynı tabloda belirtilen miktarlarda analiz ücreti desteği verilir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 4- (1) 3 üncü madde uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir.

(2) Bu Karamı uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu ödenir.

(3) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 5- (1) Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak, hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Kira, analiz ve nakliye destekleme ödemelerinin denetimim sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmeleri, Elektronik Kayıt Kuruluşu, yetkili sınıflandırdılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde Bakanlığa verilir.

(3) Haksız yere yapılan kira, analiz ve nakliye destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(4) Bu Kararla belirlenen kira, analiz ve nakliye destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan karar

MADDE 7- (1) 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında devam eden desteklemelere ilişkin iş ve işlemler, söz konusu Karar hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakam yürütür.

Devamı: Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas