• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Terzilik faaliyeti nedeniyle basit usulde vergilendirilen mükellefin şehir içi yolcu taşımacılığı da yapmak istemesi durumunda basit usulün şartlarını ihlal edeceği hk.

Terzilik faaliyeti nedeniyle basit usulde vergilendirilen mükellefin şehir içi yolcu taşımacılığı da yapmak istemesi durumunda basit usulün şartlarını ihlal edeceği hk.

Sayı: 
82185597-120.01.01-10794
Tarih: 
23/05/2022

 

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-82185597-120.01.01-10794

23.05.2022

Konu

:

Terzilik faaliyeti nedeniyle basit usulde verilendirilen mükellefin şehir içi yolcu taşımacılığı da yapmak istemesi durumunda basit usulün şartlarını ihlal edeceği hk.

 

 

 

 

 

İlgi

:

28/04/2021 tarihli özelge talep formunuz.

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, terzilik faaliyetiniz nedeniyle basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinizin olduğu, bu faaliyetinizin yanı sıra mülkiyeti bir başkasına ait bir minibüs kiralayarak (16+1 Kişilik) şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetini de yapmak istediğiniz belirtilerek, yapacağınız taşımacılık faaliyeti nedeniyle, basit usulde vergilendirmeden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun "Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

 

Anılan Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ise; "Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)" hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, sürdürdüğünüz terzilik faaliyetiniz yanında minibüsle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetini de yapmanız, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali anlamına geleceğinden, basit usulde vergilendirme imkanından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas