• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ticari Defterlerin Kapanış Tarihi ve Mücbir Sebep – M. Bahadır ALTAŞ, YMM

Ticari Defterlerin Kapanış Tarihi ve Mücbir Sebep – M. Bahadır ALTAŞ, YMM

Ticari Defterlerin Kapanış Tarihi ve Mücbir Sebep

Mustafa Bahadır ALTAŞ
Yeminli Mali Müşavir
mba@mbaymm.com
Yazar Hakkında

30.06.2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılarak Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin “Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli” başlıklı 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan metin Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir. şeklinde düzenlenmiştir.

Ticari defterlerin elektronik ortamda (e-defter olarak) tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve kapanışında noter onayı gerek bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz mart ayı içinde Covid-19 salgını nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan VUK 518 sıra no.lu genel tebliği belirlenen mükellefler için 01.06.2020 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Buna göre ilgili tebliğle mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yani 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini yapılabilecektir.

VUK 518 sıra nolu genel tebliğe göre mücbir sebep kapsamında olmayan mükellef  daha önce olduğu gibi 30 Haziran 2020 tarihine kadar yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerini yaptırmak zorundadırlar.

Türmob’ün talebi dikkate alınmalı ve yaşaması muhtemel olumsuzluk giderilmelidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26.03.2020 tarihinde yayınlanan 1 Sıra Nolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu sirküleri ile Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Raporlarının İbraz süresine ilişkin düzenleme ile 30.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken tam tasdik raporlarının iki ay süre ile (31.08.2020 tarihine kadar)  uzatılması da dikkate alındığında. Bakanlıkça ilan edilen mücbir sebep nedeniyle tüm mükelleflerin defter kapanışlarının yaptırma sürelerinin 31 Ağustos 2020 tarihine uzatılması zorunluluk olmaktadır.

Bu konuda TÜRMOB Genel Başkanı Sn. Emre KARTALOĞLU tarafından yapılan açıklamadaki, “Noterliklerde yaşanabilecek ve salgınla mücadeleyi olumsuz etkileyecek yığılmaların önüne geçilmesi için defter kapanış tasdiklerinin Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz. Diğer bir ifade ile pandemi tamamen ortadan kalkmadığından TÜRMOB, mücbir sebep ayrımı olmaksızın bütün mükelleflerin yevmiye defteri tasdik tarihinin 31 Ağustos 2020 olmasını talep etmekteyiz” talebinin dikkate alınması başta meslek mensupları olmak üzere tüm iş dünyası için önem arz etmektedir.

30.06.2020 salı günü aynı anda bir noterde normal işlemlerin dışında sosyal mesafe korunarak kaç mükellefin defter kapanış tasdikinin yapılması mümkün olabilir? 

.

Haber Arası Reklam

Devamı: Ticari Defterlerin Kapanış Tarihi ve Mücbir Sebep – M. Bahadır ALTAŞ, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas