• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3793)

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3793)

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin (Karar Sayısı: 3793)

08 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31448

Karar Sayısı: 3793

Ekli “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir.

7 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendine “ticaret sicil” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya MERSİS numarası” ibaresi eklenmiş, (c) bendine “başvuru sahibinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçek kişi olması durumunda” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “veya imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (g) bendinde yer alan “mal sahibinin imza sirküleri veya imza beyannamesi” ibaresi “mal sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise MERSİS numarası veya ticaret sicil numarası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Belgelendirilmeye ilişkin tüm başvurular ile tüzel kişilerin talep ve bildirimlerine ilişkin diğer başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. Bu madde kapsamında olan ancak e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilir.”

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığının bağlı olduğu” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısından” ibaresi “Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanından” şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3793) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas