• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5447)

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5447)

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması

20 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31815

Karar Sayısı: 5447

Ekli “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: İhracatçı birliklerini,

c) Bireysel katılım: İşbirliği kuruluşları ve şirketlerin yurt dışında ya da yurt içinde fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça belirlenecek fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinliklere bireysel katılımlarını,

ç) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, paylaşımlı ofis, showroom ve Bakanlıkça uygun görülen diğer birimleri,

d) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı: Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun|[öö1] teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların|[öö2] oluşturulmasına yönelik olarak yürütülen programı,

e) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Genelgeyi,

f) Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi: İşbirliği kuruluşlarınca şirketlerin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak kümelenme anlayışıyla ortak ihtiyaç ortak fırsat ortak faaliyet mantığıyla yürütülen; amacı, kapsamı ve süresi ile bütçesi belirlenmiş İhtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,

g) İş Alındı ve İş Uzatma Belgeleri: Şirketlerin yurt dışında akdettikleri hizmet sözleşmeleri kapsamında Genelgede tanımlanan hizmet işleri için düzenlenen belgeleri,

ğ) İşbirliği kuruluşu: İhracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölge/ihtisas serbest bölgeleri, üniversiteleri, teknoloji merkezlerini, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ), sektör birlikleri, dernekleri ve kuruluşları ile Bakanlık tarafından belirlenen kamu/özel diğer kurul, kurum ve kuruluşları ve bunların kurduğu şirketleri,

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5447) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas