• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3688)

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3688)

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik 3688

20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31429

Karar Sayısı: 3688

Ekli “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 75 inci ve 76 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1– 5/2/2014 tarihli ve 2014/5933 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu;

a) İki asıl ve iki yedek üye, Birlik üyesi gerçek kişiler arasından, Birlik üyesi gerçek kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

b) İki asıl ve iki yedek üye, tüzel kişi olarak değerleme kuruluşları arasından, Birlik üyesi tüzel kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

c) İki asıl ve iki yedek bağımsız üye, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Kurulca önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilen,

ç) Bir asıl ve bir yedek üye ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini temsilen atanan,

7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.”

“(3) Yönetim kuruluna;

a) Birlik üyesi gerçek kişi olarak seçilen yönetim kurulu üyesinin Birlik üyesi sıfatını kaybetmesi veya lisans belgesinin Kurul tarafından geçici veya sürekli olarak iptal edilmesi,

b) Tüzel kişi değerleme kuruluşunu temsilen seçilen yönetim kurulu üyesinin temsil ettiği değerleme kuruluşunun faaliyet yetkisinin Kurul tarafından geçici veya sürekli olarak iptal edilmesi ve Birlik üyeliğinin askıya alınması,

hallerinde bu kişilerin yönetim kurulu üyelikleri düşer ve geriye kalan sürenin tamamlanmasına kadar en yüksek oyu almış yedek üye yönetim kurulu üyeliğini devam ettirir. Tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişinin Birlik üyesi sıfatını kaybetmesi veya lisans belgesinin Kurul tarafından geçici veya sürekli olarak iptal edilmesi veya herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğini devam ettirememesi durumunda tüzel kişi, bu Statünün 9 uncu maddesi çerçevesinde gerekli niteliklere sahip başka bir temsilciyi, tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin kalan görev süresini tamamlamak üzere on iş günü içinde Birliğe yazılı olarak bildirir. Yeni temsilci bildirilmemesi durumunda boş kalan üyeliğe ilişkin görev süresini tamamlamak üzere bu maddenin yedinci fıkrasındaki esaslar uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini temsil eden üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde ise boşalan üyelik için Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğince bir ay içinde yeni bir temsilci atanır.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

personel programı
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
2/4/2014 28960
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
28/8/2020 31227

Devamı: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3688) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas